Övriga projekt - verksamhetsutveckling

Spara favorit 16 jan januari 2019

Här listas övriga universitetsövergripande verksamhetsutvecklingsprojekt.

Övriga projekt – verksamhetsutveckling

Införande av Zoom

Bakgrund

Mittuniversitetet använder Sunet som leverantör av flertalet datakommunikationstjänster och bland annat Sunet eMöte via plattformen Adobe Connect. eMötestjänsten används främst i undervisningssammanhang men även för interna och externa möten. Sunet har meddelat att de kommer att göra ett plattformsbyte för eMötestjänsten och Adobe Connect kommer att ersättas av Zoom. 

Syfte

Att införa Sunets eMötestjänst baserad på Zoom-plattformen och samtidigt fasa ut Adobe Connect på ett sätt som innebär att undervisningen, lärare och studenter påverkas minimalt.

Berör

Införandet berör alla lärare som använder eMötestjänsten som plattform i undervisningen samt övrig personal som använder plattformen för möten.

Ansvar och kontakt

Projektägare är förvaltningschef Lotten Glans och PwC har anlitats för att stödja med projektledning och genomförande. Det är Peo Lisén och Niklas Ljung från PwC som utgör projektledarfunktionen. Projektet är indelat i två delprojekt:
Verksamhet med Linda Näsström som delprojektledare.
Teknik med Ove Olander som delprojektledare.

Tidplan

Zoom kommer att ersätta Adobe Connect som mötesverktyg i distansundervisningen från den 21 januari 2019.

Mer information

Se projektetsidan! 

Framtidens digitala lärande på Mittuniversitetet

Bakgrund

Hur ska Mittuniversitetet organisera arbetet med digitalt lärande? I Mittuniversitetets strategi för 2019–2023 har styrelsen beslutat att Mittuniversitetet skall “vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande: Digitalisering och nätverk skall tillvaratas med nya former för deltagande.” För att undersöka hur vi bäst gör detta har vi startat ett projekt kring digitalt lärande.

Syfte

Projektet har i uppdrag att genomföra en nulägesanalys av utmaningarna inom det digitala lärandet samt ge förslag på en utvecklings- och förvaltningsorganisation med roller, ansvar och processer. Vidare ska projektet titta på vilka kompetenser som behövs i den föreslagna organisationen.

Berör

Projektet kommer direkt att beröra relativt få medarbetare från akademi och förvaltning då i form av intervjuer och workshop. Utkomsten av projektet kommer sannolikt att beröra samtliga medarbetare inom både förvaltning och akademi direkt eller indirekt.

Ansvar och kontakt

Projektägare är prorektor Eva Dannetun och PwC har anlitats för att stödja med projektledning och genomförande.

Tidsplan

Arbetet kommer att starta i början av december 2018 och projektet kommer att genomföra olika intervjuer och workshops för att titta på hur det fungerar idag och få input till en ny organisation och bemanning. Projektet och dess arbete kommer att avslutas med en rapport innehållande en rekommendation om hur den framtida organisationen bör utformas för att uppnå Mittuniversitetets mål om att vara ledande inom digitalt lärande. Projektet planeras att avslutas i april 2019. 

Analys för att förbättra lärmiljön där distans- och campusstudenter deltar simultant

Bakgrund

Studenter och lärare upplever periodvisa/intermittenta brister och svårigheter när det gäller att genomföra undervisning där distansstudenter deltar. Man har vid flera tillfällen, och från flera avdelningar, försökt att utreda var de eventuella problemen finns men det har inte varit möjligt att få ett helhetsperspektiv på problematiken. På uppdrag av tidigare förvaltningschef Håkan Stenström tillsattes, i februari 2018, Fredrik Wigdén som projektledare på 25 %.

Syfte

Målet med utredningen/arbetet är att ur ett långsiktig och hållbart perspektiv identifiera förbättringsåtgärder i syfte att öka förutsättningar för att:

  • Studenter ska kunna delta på lika villkor, oavsett om de sitter på distans eller vid campus.
  • Alla lärare ska med lätthet kunna använda utrustningen utifrån valt pedagogiskt upplägg. Detta ska vara oberoende av teknisk kunskap. Strävan ska vara att tekniken i så liten omfattning som möjligt ska behöva styra lektionsupplägg, däremot kan läraren behöva förändra vissa delar för att skapa likvärdiga förutsättningar för studenterna.
  • Lärarna ska ges verktyg och förutsättningar för att pedagogiskt och tekniskt kunna anpassa undervisningen för distans och campusstudenterna.
  • Möjliggöra en stabil och driftsäker teknisk miljö.

Berör

Camp, IT, pedagogisk stödverksamhet. Förutom detta berörs i första hand personal vid program lokaliserade i Q huset – Östersund då de i sin verksamhet dagligen har miljöer där man mixar campus och distansstudenter. I andra hand berörs övrig undervisande personal.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Fredrik Wigdén Samverkansavdelningen.

Tidplan

Projektet med att identifiera brister och utvärdera möjliga lösningar förväntas vara slutfört 2018-12-31.

Ledningssystem för informationssäkerhet

Bakgrund

Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras. Informationssäkerhetsarbetet är de åtgärder som vidtas för att förhindra dessa hot. Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Alla myndigheter ska ha ett fungerande system för att hantera informationssäkerhet i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Syfte

Att ta ett helhetsgrepp om informationssäkerhetsfrågorna och skapa en fungerande långsiktig process för att ge organisationens kritiska information rätt skydd.

Ansvar och kontakt

Malin Styrman är projektledare för detta projekt. 

Tidplan och projektmål

Ett ledningssystem för informationssäkerhet ska tas fram till 2018-12-31:

  • En klassningsmodell och riktlinjer för informationsklassning tas fram till 2018-04-13
  • En informationssäkerhetspolicy ska tas fram till 2018-05-31
  • 15 verksamhetssystem ska vara klassade fram till och med 2018-06-29
  • Några rutiner och stöddokument ska finnas framtagna 2018-12-31
  • Förvaltningsorganisation och förvaltningsplan för ledningssystemet ska finnas framtaget till 2018-12-31
  • Implementering av ledningssystemet ska vara genomfört under 2019.

Mer information

I diariet finns projektplan med DNR: 2018/522.
Medarbetarinfo om informationssäkerhetspolicy

50
4