3. Regler

Spara favorit

Regler anger på ett mycket konkret och detaljerat sätt de beslut och åtgärder som vid ett givet tillfälle fordras.

  • Regler utgör den mest konkreta formen av styrdokument
  • Regler gäller tills vidare, varför gamla regler måste upphävas eller revideras
  • Regeltillämpningen följs fortlöpande upp via revisioner av olika slag
  • Regler ska omprövas minst vart 5:e år av föredragande enhet

Exempel: Arbetsordning
Arbetsordningen klargör hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt anger vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...