Lika villkor

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Planer

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegreringLyssna

Handlingsplan för jämställda löner 2014-2016

Handlingsplan för jämställda löner samt kartläggning av Mittuniversitetets löner ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingsplan för jämställda löner 2014–2016Lyssna

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019Lyssna

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

 

'

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling

Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567), men det finns även kopplingar till arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17).

Denna handläggningsordning ska tydliggöra bland annat roller, ansvarsfördelning och arbetsgång vid Mittuniversitetets i arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

Handläggningsordning för arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandlingLyssna

0
5