Lika villkor

Spara favorit 5 jul juli 2019

Planer

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegreringLyssna

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019Lyssna

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

 

'

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor

Mittuniversitetets arbete för lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter. Här framgår att Mittuniversitetet som arbetsgivare ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs samt klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Mittuniversitetet ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Handläggningsordning för arbetet med lika villkorLyssna

50
4