Kvalitet

Spara favorit 4 jul juli 2019

Policy

Kvalitetssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning.

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
Beslutsdatum: 2018-12-04
Giltighetstid: Tillsvidare

Plan

Plan för kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid fakulteten för humanvetenskap

Fakultetens plan för kvalitetsutvärderingar beskriver instanser och ansvarsroller för fakultetsnämndens arbetsuppgifter.

Plan för kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Interna kvalitetssäkringsprocesser HUV

Rådet för utbildning på grund‐ och avancerad nivå har per delegation från fakultetsnämnden ett övergripande ansvar att främja och utveckla utbildning på grund‐ och avancerad nivå samt att säkerhetsställa utbildningens kvalitet. Genom systematisk granskning av ämnen och program kan kvalitet säkerställas.

Interna kvalitetssäkringsprocesser HUVLyssna

Handläggningsordning

Handläggningsordning för Universitetskanslersämbetets granskningar vid Mittuniversitetet

Universitetskanslersämbetet utvärderar huvudområden och examina utifrån ett nationellt system för kvalitetssäkring som infördes 2017. Denna handläggningsordning tydliggör roller, ansvarsfördelning och arbetsgång vid Mittuniversitetets arbete med dessa kvalitetsutvärderingar. (Detta dokument ersätter tidigare handläggningsordning med dnr MIUN 2014/30.)

Handläggningsordning för Universitetskanslersämbetets granskningar vid MittuniversitetetLyssna

0
4