Brandskydd

Spara favorit 1 nov november 2018

Avdelningen för infrastruktur, INFRA, ansvarar för att våra lokaler upprätthåller en god brandsäkerhet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SMO - SFS 2003:778) så är brandsäkerhet är en viktig del av vår trygga arbetsmiljö. Genom det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, ska en sådan miljö eftersträvas att risken för brand minskar och om en brand ändå uppstår så ska människor kunna sätta sig i säkerhet och effekten av skadorna minimeras.

Det systematiska brandskyddsarbetet är proaktivt och omfattar bland annat att vi utformar våra lokaler på ett säkert sätt, regelbundet kontrollerar att skyddet fortsätter att ha god kvalitet, informerar, utbildar och övar den personal som vistas regelmässigt i våra lokaler. Utbildning i att rädda liv genom hjärt- och lungräddning, HLR, är en del av det proaktiva säkerhetsarbetet.

Arbetet med att skapa bra brandsäkra lokaler åligger såväl Mittuniversitetet som våra fastighetsägare. Men det är också upp till var och en att främja ett gott brandskydd genom att ta del av säkerhetsplaner och upptäcka/undanröja risker.  

Enligt lika villkor ska personer med funktionsnedsättning ha samma möjlighet att själva kunna sätta sig i säkerhet vid en brand eller andra nödsituationer. Begreppet frångänglighet har därför under senare år kompletterat området tillgänglighet för att tydligare beskriva arbetssättet.

Utrymningsplaner

utrymningsplan hus G Östersund

Utrymningsplanen visar hur du kommer ut ur byggnaden, var säkerhetsmaterial finns utplacerat och vart du ska bege dig efter en utrymning.

Det är viktigt att man beger sig till aktuell återsamlingsplats vid utrymningslarm. Det är på denna plats man har en möjlighet att få en uppfattning hur utrymningen fungerat, att man inte saknar sin kollega/kamrat.

Avvakta på återsamlingsplats till dess det meddelas att faran är över!

Kontakt

Säkerhetsansvarig brand- och egendomsskydd
Fastighetschef
Lennart Johansson