Ny organisation för internationalisering

Spara favorit 13 dec december 2016

Den 1 januari 2017 samlas samtliga resurser inom internationalisering till International Office under avdelningen för student- och universitetsservice, SUSS.

Syftet är att tydliggöra universitets arbete med internationaliseringsfrågorna. Den nya organisationen är ett resultat av den utredning som Kent Sjöberg, avdelningschef för SUSS, samt kanslicheferna Karin Olsson och Lotten Glans har genomfört under hösten. Utgångspunkten har varit att etablera en samlad organisation för internationalisering inom ramen för avdelningen student- och universitetsservice vid universitetsförvaltningen samt att i viss mån förtydliga internationaliseringsarbetets mål och styrning. 

– Med den nya organisationen skapar vi bättre förutsättningar att möta omvärldens utmaningar och möjligheter inom ramen för de lagkrav som reglerar internationaliseringsarbetet, säger Kent Sjöberg.

Som universitetets kontaktpunkt för internationella utbyten kommer International Office även fortsättningsvis att ha en stödjande och utvecklande roll. De åtgärder som genomförs ska styra mot målet om fler internationella utbyten bland studenter och lärare.

I samband med förändringen kommer antagningsavdelningen att ta över ansvaret för antagningen av partnerstudenter medan ekonomiavdelningen tar över ansvaret för fakturering av studieavgifter. De två handläggarna som idag har sina anställningar vid HUV- respektive NMT-kansliet flyttas över till SUSS. Avdelningschefen för SUSS kommer att ansvara för verksamhetens arbetsmiljö-, personal- och ekonomifrågor men kommer att utse en samordnare som får i uppdrag att koordinera arbetet inom gruppen.

– Den riskanalys som vi har genomfört i samverkan med de fackliga organisationerna har pekat på nödvändigheten av att inte tappa fart i det verksamhetsnära samarbetet under tiden som den nya organisationen och de nya arbetssätten sätter sig. Tillsammans med fakulteterna ska vi utforma en gemensam modell för planering av verksamheten som ska hjälpa oss att vidareutveckla det verksamhetsnära arbetssättet, säger Kent Sjöberg.

Rektors ledningsgrupp kommer att följa upp resultatet av den nya organisationen i maj och november 2017.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu