Nämnder och råd

Spara favorit 23 mar mars 2018

Här hittar du nämnder och råd för båda fakulteterna samlade.

Nämnder och råd på HUV

Fakultetsnämnd

Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, och de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten. Fakulteternas verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra. 

Råd för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed ansvara för att följa upp kvaliteten i utbildningen. Rådet ska förbereda ärenden som skall behandlas i fakultetsnämnden. Rådet ska fatta beslut i vissa ärenden. 

Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå

Rådets ansvarsområde omfattar utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten exklusive lärarutbildning. Rådets uppgift därtill är att bereda ärenden som ska behandlas i fakultetsnämnden. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden. 

Råd för lärarutbildning

Lärarutbildningen styrs av Samordningsorganet för lärarutbildning som underställt de båda fakulteterna, NMT och HUV.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar som professor, lektor och biträdande lektor. Rådet lämnar även förslag till antagning som docent.  

Nämnder och råd på NMT

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden ansvarar för övergripande frågor när det gäller forskning och forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar av professor, lektor, biträdande lektor och forskarassistent. Anställningsrådet lämnar även förslag på innehavare av titeln docent.

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR)

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR) bereder ärenden för fakultetsnämnden som rör utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden.

Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Forskarutbildningsrådet bereder ärenden angående utbildning på forskarnivå inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Civilingenjörsprogramrådet (CIPR)

Civilingenjörsprogramrådet bereder de ärenden för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden som rör civilingenjörsutbildning. Har du frågor om Mittuniversitetets civilingenjörsutbildning, vänligen kontakta respektive programansvarig.

Högskoleingenjörsprogramrådet (HIPR)

Högskoleingenjörsprogramrådet bereder ärenden avseende högskoleingenjörsutbildningar för Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Läs mer om uppdraget i nedan.

Programrådet för Master by Research

Programrådet för Master by Research vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier bereder ärenden som rör Projektbaserat masterprogram (Master by Research) för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Vänligen kontakta respektive inriktningsansvarig för inriktningsspecifika frågor och ordförande eller handläggare för övriga frågor.

Programrådet för utbildningar vid DES

Programrådet för utbildningar vid DES bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Programrådet för utbildningar vid MKV

Programrådet för utbildningar vid MKV bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Äldre kursplaner

Här finner du gamla kursplaner från NMT-fakulteten.

Äldre utbildningsplaner

Här finner du gamla utbildningsplaner från NMT-fakulten och deras institutioner.