Att undervisa inom högre utbildning

Spara favorit 16 sep september 2019

Att undervisa inom högre utbildning är den första baskursen i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik.

OBS! Denna sida är under uppbyggnad

Kursbeskrivning

Ämne: Pedagogik/högskolepedagogik
Nivå: Avancerad
Behörighet: Högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp inom ett huvudområde
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Kursbeskrivning fastställd: 2020-00-00
Senast ändrad: 2020-00-00

Syfte

Den här delkursens syfte är ge kunskap om vilka ramar och regelverk som universitetsläraren har att förhålla sig till då det gäller undervisning inom högre utbildning. I detta ingår både lagar och förordningar samt regler och förhållningssätt till samhällets och högre utbildningens värdegrund.

Lärandemål
Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna
 • använda relevanta nationella och lokala regelverk som stöd för sin undervisning
 • definiera och diskutera samhällets mål med högre utbildning
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenterna,
 • relatera till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, lika villkor och hållbarhet,
  • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,

Innehåll

Kursen består av tre teman:
Tema 1: Förutsättningar för högre utbildning - samhällets mål och regelverk
Tema 2: Högre utbildning som institution och den akademiska lärarrollen
Tema 3: Värdegrund och pedagogisk grundsyn

Arbetsformer och examination

Arbetsformerna på kursen ska främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda kursmål. Under kursen förekommer följande arbetsformer:

  • Individuellt studiearbete
  • Diskussionsseminarier
  • Grupparbete
  • Skrivuppgift inför författandet av pedagogisk portfölj

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända. Intyg utfärdas för godkänt resultat.

Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av deltagande vid samtliga gruppseminarier och uppgifter som är kopplade till respektive tema samt redovisning av portföljuppgiften. 

Litteratur

Nationella regelverk
Högskoleförordningen (1993:100)
Högskolelagen (1992:1434)
Rättssäker examination (2017), UKÄ, 3:e upplagan

Mittuniversitetets regler för utbildning:
Examensordning, Dnr MIUN 2007/373
Regel för examination, Dnr MIUN 2016/1998Lyssna
Regel för kursplaner, Dnr 2009/830Lyssna

Anmälan och kontakt

Du anmäler dig till kursen senast den 1 juni via formulär.

Vid frågor, kontakta kursansvarig Helen Asklund eller Laura Brander