Universitetspedagogik

Spara favorit 26 sep september 2019
Learning lab

SUHF beslutade i april 2016 att anta nationella rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för anställning som lärare i högskolan (SUHF REK 2016:1). Från och med höstterminen 2020 kommer Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket för Mittuniversitetets lärare.

OBS! Denna sida är under uppbyggnad

Utbildningens omfattning, förkunskapskrav och syfte

Utbildningen i högskolepedagogik omfattar sammanlagt minst 10 veckors heltidsstudier på avancerad nivå. Förkunskapskraven utgörs av på examen från högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Utbildningens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan. Välkomna att ansöka är alla anställda vid Mittuniversitetet, men undervisande lärare prioriteras. I mån av plats kan även externa deltagare antas.

Mål för utbildningen

Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling. Deltagarna ska kunna

  • diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
  • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsvariationer,
  • använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Deltagarna ska ha påbörjat en pedagogisk meritportfölj samt ha redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Kursutbud

Vid Mittuniversitetet erbjuds den högskolepedagogiska utbildningen i form av fem kurser om två veckor, varav fyra är fasta inslag (sk baskurser) och en är valfri. Dessutom finns fördjupningskurser för vidare kompetensutveckling. Genomgående teman i kurserna är livslångt lärande, hållbar utveckling, lika villkor, teknikstött lärande samt internationalisering. Mer information och anmälan hittar du genom att klicka på respektive kurstitel. Anmälan öppnar i mars 2020.

Baskurser (motsvarande 3 hp)

Att undervisa inom högre utbildning - förutsättningar och ramverk för högre utbildning
Aktivt lärande med studenten i fokus
Läraren och undervisningen
Pedagogiskt utvecklingsprojekt

Valbara kurser (motsvarande 1,5-3 hp)

Pedagogisk portfölj
Utveckling av kursplaner
Examination och betygssättning
Kursutveckling och kursvärdering
Teknikstött lärande - fördjupning
Normkritisk pedagogik
Handledning av självständiga arbeten

För att de valbara kurserna ska ges krävs att minst fem personer anmält sig till kursen.