Konton

Spara favorit 3 jun juni 2019

Här hittar du information om vilka olika typer av konton som vi kan erbjuda på Mittuniversitetet.

Beställ konto

Beställ personalkonto

Beställ gästkonto

Beställ externkonto

 

Byt lösenord

Här kan du byta ditt personallösenord

Konto

Anställda på Mittuniversitetet

Som anställd på Mittuniversitetet får du ett personalkonto som du använder för att logga in och få åtkomst till olika tjänster och system på universitetet.

Personalkonton kan endast godkännas av respektive avdelningschef.

Gäster som behöver komma åt wi-fi

Om du har besökare, konferensdeltagare eller föreläsare som tillfälligt befinner sig på universitetet och behöver komma åt internet är det ett gästkonto som ska användas. Ett gästkonto har kort giltighetstid.

Tillfälliga externa konton

Passar externa personer som till exempel gästforskare, konsulter och behöver kunna logga in på lärplattformen Moodle eller våra övriga IT-tjänster. Då är det ett externt konto som skall beställas.

Studentportalen

Använd Personal-lösenord i studentportalen
Nedanstående information gäller all personal vid inloggning i studentportalen.

För att aktivera din inloggning i studentportalen så skall du första gången logga in med det id och lösenord du har tilldelats.
Innan första inloggningen är avslutat blir man också tvingad att byta till ett nytt lösenord. Du kan då här sätta samma lösen som du har som personal.

Fortsättningsvis loggar man in med samma användarid och lösenord på studentportalen som på datorn till domänen personal.

När du senare byter lösenord som personal så följer även det nya lösenordet med till studentportalen.
Alltså du har alltid samma lösen i studentportalen som du har vid din vanliga inloggning som personal.

Lösenordspolicy

Lösenordet kan bytas när som helst men skall av säkerhetsskäl bytas med max 90 dagars mellanrum. Användaren kommer att informeras om när lösenordet behöver bytas.

Vid ändring av lösenord måste följande krav uppfyllas:
Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt.
De första 8 tecken ska innehålla minst två tecken från tre av följande fyra teckengrupper.

 • Engelska versaler (A-Z)
 • Engelska gemener (a-z)
 • Siffror (0-9)
 • Specialtecken (ex % # $ - , . /)

Lösenordet får inte

 • Innehålla ditt eget förnamn, efternamn eller användarnamn. Vara samma som något av dina senaste 24 lösenord


Lösenordet bör inte

 • Innehålla namn, hemort, kurs, telefonnummer eller annan personlig, lättillgänglig information
 • Innehålla ord som kan hittas i ordbok
 • Innehålla svenska tecken (é, å, ä, ö)

Skapa, förändra eller ta bort användarkonto

Vid nyanställning av personal eller när en anställds uppgifter förändras eller när anställningen upphör, vänligen gå till sidan Anställningsrutiner.

MittNet´s regler

Regler för nyttjande av MittNet och Mittuniversitetets datorer

En viktig förutsättning för Mittuniversitetets verksamhet är en väl fungerande och effektivt utnyttjad kommunikationsteknik. Detta innebär i sin tur att ett mycket stort informationsflöde strömmar genom MittNet [1].Regler för vad som får transporteras och lagras i Mittuniversitetets nät och datorer är därför nödvändiga. Dessa regler är till för att skydda såväl den enskildes som Mittuniversitetets intressen avseende nyttjande av datorer och datorkommunikation inom MittNet. Både etiskt/moraliskt som ett rent rättsligt/ekonomiskt perspektiv ska tillvaratas genom reglerna.

Varje person som önskar nyttja MittNet eller datorer vid Mittuniversitetet skall därför ha en individuell användaridentitet samt ha accepterat att följa de regler som framgår nedan

1. Lagrad och transporterad information

För den information som lagras i Mittuniversitetets datorer samt transporteras via MittNet gäller att:

 • informationen inte får bryta mot svensk lagstiftning
 • informationen ej är att anse som stötande ur moralisk synpunkt
 • informationen ej kränker andras integritet eller orsakar Mittuniversitetet eller utomstående dåligt rykte
 • informationen måste ha anknytning till Mittuniversitetets verksamhet

2. Otillåtet handlande [2]

Användare gör sig skyldig till oetiskt beteende genom att:

 • försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till dessa
 • försöka dölja sin användaridentitet (utom i sådana fall det är uttryckligen tillåtet)
 • försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverket
 • uppenbart slösa med tillgängliga resurser som nätverkskapacitet, personal, maskinvara programvara etc.
 • försöka skada eller förstöra andras datorbaserad information
 • göra intrång i andras privatliv
 • försöka förolämpa eller förnedra andra personer.

3. Ansvar

Användare har ett personligt ansvar för att hålla sig informerad och följa de regler som för var tid gäller för nyttjande av MittNet eller Mittuniversitetets datorer. Alla användare är ansvariga för vad som lagras, transporteras och utförs under den/de användaridentitet(er) personen har.

Det internationella datanätet -- Internet -- är inte ett enda sammanhängande nät, utan snarare en sammankoppling av tusentals enskilda nät som tillåter datatrafik att flyta genom dem. Kommunikation och dataöverföring på Internet kan alltså passera genom ett flertal olika nät innan slutmålet nås. Varje form av dataöverföring medför belastningar på flera deltagande nätverk.

Som användare av MittNet får användaren möjlighet att nå andra, nationella och internationella, nät och datorsystem som ansluter till dessa nät. Varje nät och varje lokalt system kan ha egna regler. Åtgärder som är tillåtna inom ett system kan vara föremål för övervakning, eller vara helt förbjudna inom andra nät. Det är alltid användarens ansvar att informera sig om och följa de regler som gäller i varje enskilt fall. Kom ihåg: att en åtgärd är möjlig innebär inte att den är lämplig eller ens tillåten.

4. Bedömning

Beslut med anledning av misstanke om överträdelse av ovanstående regler skall, beträffande studenter normalt fattas av Mittuniversitetets disciplinnämnd enligt vad som anges i 10kap. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) samt för anställda av Mittuniversitetets personalansvarsnämnd(1 kap 5 § högskoleförordningen).

5. Påföljder

Användare som bryter mot aktuella regler kan komma att stängas av från vidare nyttjande av MittNet och Mittuniversitetets datorer samt avstängas från studierna respektive uppsägning/avskedande från anställning. Handling som bedöms vara brottslig kommer att polisanmälas. Den som bryter mot ovanstående regler ansvarar personligen för eventuella straff och skadeståndsrättsliga påföljder.

6. Radering av användaridentitet i studentportalen

Din användaridentitet i studentportalen raderas när något av följande alternativ uppnåtts:

 • Om du inte varit inloggad under de senaste 18 månaderna
 • Om du inte varit registrerad som student under de senaste 18 månaderna

[1] MittNet är det nät som binder ihop Mittuniversitetets samtliga enheter för datakommunikation. Nätet förvaltas av IT-avdelningen på rektors uppdrag.
[2] Motsvarar de riktlinjer som fastställts för SUNET.

Identity Provider - IDP

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Mittuniversitetet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Universitetet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Mittuniversitetet, i enlighet med svensk lagstiftning. 

Tjänsten och dess begränsningar

Mittuniversitetet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med  Mittuniversitetets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Mittuniversitetet finns här. Mittuniversitetet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Mittuniversitetet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Mittuniversitetet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Tfn:            010-142 80 00
E-post:         helpdesk@miun.se
Webb:        medarbetarportalen.miun.se/it

Elektroniska identiteter vid Mittuniversitetet

Detta dokument beskriver identitetshanteringen vid Mittuniversitetet. Identiteter vid Mittuniversitetet kan indelas i 3 grupper. Personal, studenter och externa. Varje grupp administreras inom en egen rutin.

Personal

Nytt personalkonto samt ändring eller avslut av befintligt beställs av behörig enhetschef via vår beställningswebb, och verkställs av vår Helpdesk. När nytt personalkonto skapats skickas meddelande till beställaren att kontot finns att hämta ut i reception mot uppvisande av id-handling. Då undertecknar användaren även MittNet:s ansvarsförbindelse.

Vid första inloggning, eller efter återaktivering, måste användaren byta till ett nytt lösenord enligt våra lösenordskrav.

Ett personalkonto kan inaktiveras manuellt av Helpdesk eller automatiskt om vissa kriterier uppfylls, t.ex. upprepade felaktiga inloggningar, lösenordets eller kontots giltighetstid passerats. Personalkonton administreras i Mittuniversitetets AD.

Student

Studenter får sina kontouppgifter skickade till sin i Ladok angivna aktuella adress, alternativt folkbokföringsadress. I undantagsfall via SMS till det mobilnummer som finns registrerat i Ladok eller i lösenordsskyddad pdf-fil via e-post. Utlandsstudenter erhåller sina kontouppgifter vid särskild samling. Kontouppgifterna innehåller användar-id och engångslösenord. Studenten loggar in i studentportalen med dessa uppgifter för att aktivera användarkontot. I den processen anger studenten person- och GDPR-uppgifter (vad som får visas om studenten), godkänner Mittnet’s ansvarsförbindelse och byter till ett nytt lösenord enligt våra lösenordskrav.

Ett studentkonto kan inaktiveras manuellt av Helpdesk eller automatiskt om vissa kriterier uppfylls, t.ex. upprepade felaktiga inloggningar, kontot inaktivt under för lång tid eller inte kopplad till en kurs inom en viss tid. Studentkonton administreras i studentportalens LDAP.

99
9