Årsredovisning, budgetunderlag och ny arbetsordning

Spara favorit 25 feb februari 2019
Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Foto: Kicki Strandh

På universitetsstyrelsemötet den 20 februari beslutades om årsredovisning för 2018 och budgetunderlag för de kommande tre åren samt om en ny arbetsordning för Mittuniversitetet. Dessutom deltog Peder Björk för att berätta om samarbetet med Mittuniversitetet.

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall,  inledde med att tydliggöra vikten av Mittuniversitetet, och alla universitet, för hela norra Sverige. Han sammanfattade universitetens roll med begreppet kompetensförsörjning, som enligt Peder har tre dimensioner. För det första rekrytering av studenter som kan bidra till tillväxt i framtida arbete i regionen. För det andra forskningen som bör kopplas till de förutsättningar och utmaningar som finns i den här regionen. Och för det tredje innovation och förnyelse. Peder lyfte även fram resultatet av det samverkansavtal som finns mellan kommunen och Mittuniversitetet. Förutom att de 40 miljoner som lagts in av båda parter har växlats upp till 300 miljoner med hjälp av andra finansiärer, så har kommunens medarbetare fått kontakter in i och insikt om universitetets betydelse för regionen. 

Årsredovisning och budgetunderlag

Mittuniversitetets årsredovisningLyssna föredrogs och styrelsen godkände den. I budgetunderlaget inför 2020-2022 äskar Mittuniversitetet mer medel för att bl a kunna utveckla utbildningar på distans. Läs mer om vad budgetunderlaget innehåller i det pressmeddelande som skickades ut efter styrelsemötet.

Ny arbetsordning

Styrelsen beslutade också om ny arbetsordning för Mittuniversitetet. Sedan i höstas har en översyn av arbetsordningen genomförts. Styrelsen diskuterade hur de kollegiala organen ska synas i arbetsordningen. Tanken med den nya arbetsordningen är att de högsta kollegiala organen, fakultetsnämnderna och deras närmaste beredningsorgan, ska anges i arbetsordningen och att fakultetsnämnderna därefter har mandat att i egna arbetsordningar besluta om den kollegiala organisationens utformning. För att tillmötesgå önskemål som framförts under remissbehandlingen fick rektor i uppdrag att i anslutning till att arbetsordningen publiceras tydliggöra ledningens syn på kollegialitet. Nu vidtar ett arbete på respektive fakultet att se över sina respektive arbets- och delegationsordningar.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu