Mittuniversitetet ser över arbetsordningen

Spara favorit 28 aug augusti 2018

Ett arbete med att se över nuvarande arbetsordning har inletts. Arbetsordningen ska beskriva universitetets övergripande organisation och innehålla föreskrifter om styrelsens delegering av beslutanderätt till rektor.

Det är styrelsen som fattar beslut om arbetsordningen.

Den nuvarande arbetsordningen omfattar förutom styrelsens delegation till rektor, även rektors vidaredelegation till andra delar av organisationen, vilket innebär att vissa delar av arbetsordningen beslutas av styrelsen och andra av rektor.  Anledningen till översynen är främst att renodla dokumentet genom att separera arbetsordning och delegationsordning och därmed tydliggöra vad som är styrelsens arbetsordning och delegation till rektor och vad som är rektors vidaredelegation till organisationen. Delegationsordningens syfte är att på övergripande nivå fördela beslutsdelegationer till linjeorganisationen och de kollegiala beslutsorganen. Ett annat skäl till översynen är att arbetsordningen  med tiden blivit omodern och att det därför kan vara svårt att utläsa vilken nivå som ska fatta vilket beslut.  

– Arbetsordningen beskriver universitetets organisation och i det dokumentet finns också delegation från styrelsen till rektor, medan delegationsordningen är rektors delegation till fakulteter och förvaltning. Det blir därför mer tydligt om det är separata dokument där styrelsen fattar beslut om arbetsordningen och rektor fattar beslut om delegationsordningen, säger rektor Anders Fällström

Den största förändringen som föreslås i övrigt är att avdelningar övergår till institutioner och avdelningschefer blir prefekter.

– Syftet med denna ändring är att harmonisera med hur det ser ut i övriga Sverige inom universitets- och högskolesektorn. Och även att höja nuvarande avdelningschefers status genom att göra dem till prefekter, förklarar Anders Fällström som fortsätter:

– Respektive fakultet ansvarar själva för hur organisationen ska se ut på fakulteten, även om vissa formella beslut, t.ex. om institutionsindelning fortfarande fattas av rektor. Inom HUV har man exempelvis påbörjat en process i syfte att skapa större enheter. Några avdelningar föreslås att slås ihop så att det blir sex istället för nio avdelningar, och om förslaget till ny arbetsordning beslutas av styrelsen innebär det alltså sex institutioner.

Mer information om processen på HUV.

Inom NMT håller man på att införa planeringsområden och avser inte att ändra i avdelningsstrukturen just nu, men det kan bli aktuellt i framtiden.

Förslaget till ny arbetsordning kommer att fortsätta diskuteras med dekanerna och kanslicheferna och i den dialogen kommer även ett förslag på fortsatt förankringsprocess att tas fram. Förslaget till förändringar i arbetsordningen kommer också att samverkas med våra fackliga organisationer och diskuteras med studentkårerna. Beslut är planerat att fattas av styrelsen på decembermötet. Den nya arbetsordningen kommer enligt förslaget att börja gälla från 1 januari 2019.

Kontaktperson är Lotten Glans.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu