Förslag till ny avdelningsorganisation inom HUV

Spara favorit 28 aug augusti 2018

Inom HUV finns ett förslag till ny avdelningsorganisation framtaget som innebär att 9 avdelningar kommer att bli 6.

Denna förändring innebär att större enheter skapas från den 1 januari 2019. Syftet är att ge avdelningarna bättre förutsättningar för att driva eget utvecklings- och strategiarbete och även ge bättre förutsättningar för chefsuppdraget i form av mer tid.

– Större  enheter gör att administrativa resurser och uppdrag kan koncentreras och vi vill på så sätt skapa bättre förutsättningar för såväl verksamhetsutveckling som planering och administration, berättar dekan Anna Olofsson.

Några avdelningar slås ihop medan inom andra avdelningar flyttas ämnen. Förslaget ser ut så här:

  • PSY och SOA (Psykologi och socialt arbete)
  • EVJ och TUG (Företagsekonomi, juridik, kulturgeografi nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap)
  • UTV och Eng, Sv, från HUM (Engelska, svenska, pedagogik och bild)
  • SHV och Hi, Re, Lit, från HUM, Sam från UTV (Genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, samhällskunskap, sociologi och statsvetenskap)
  • OMV (oförändrad)
  • HLV (oförändrad)

– Förslaget är en ren linjeindelning – ämnen och den kollegiala strukturen hålls intakta. Alla medarbetare följer med sitt ämne in i den nya organisationen, fortsätter Anna Olofsson. 

Gemensamma avdelningsmöten och APT kommer att genomföras inom respektive avdelning på HUV för att diskutera förslaget till ny avdelningsorganisation. Lokaler kommer att ses över för att i den mån det går ordna så att man ska kunna sitta tillsammans inom avdelningarna. Nuvarande avdelningschefers förordnanden följs enligt respektive förordnandes tidsplan. Alla medarbetare och chefer kan lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas. Det kan man göra via sin chef eller via sina fackliga ombud i våra samverkansforum (APT, LSG och CSG). En riskanalys ska genomföras innan beslut fattas.

Det pågår samtidigt en process som rektor har initierat där arbetsordningen ses över. I den nya arbetsordningen föreslås att institutioner och prefekter återinförs. Utifrån den processen så kommer fakulteternas avdelningar att bli institutioner och avdelningscheferna prefekter.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu