Till vem kan du som anställd ställa frågor om mutor?

Spara favorit

Ställ i första hand frågor till din närmaste chef, i andra hand till juristfunktionen.

Kom ihåg att ställningstagandet alltid är ditt eget. Att en förmån ”godkänts” av din chef eller annan person innebär inga garantier för att mutbrott skulle vara uteslutet.