två licentiander i företagsekonomi(3)

Spara favorit

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Det är också ett av den humanvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen. Den företagsekonomiska forskningen skiljer sig åt mellan campusorterna Sundsvall och Östersund. Medan forskningen i Östersund är profilerad mot samhällsentreprenörskap, företagsutveckling och turism har forskningen i Sundsvall stark koppling till forskningsinstitutet Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Det är inom ramen för CERs forskningsinriktning som vi nu söker två licentiander.

Vi har ambitionen att göra CER till ett nationellt ledande kompetenscentrum inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision samt att bidra till regional utveckling. De forskningsprojekt vi bedriver är inriktade mot någon eller några av de fem branscherna med fokus på både branschföretagen och deras kunder, främst små och medelstora företag. Förutom att bedriva forskning och sprida forskningsresultat arrangerar vi sammankomster där företrädare för privata företag och offentliga organisationer deltar.

Den ena utlysta licentiandtjänsten är inriktad mot en eller fler av de branscher som står i fokus för CERs verksamhet beroende på sökandes intresseområden. Utlysningen är förhållandevis bred och inriktningen kan exempelvis vara mot bank, men lika gärna mot exempelvis revision.

 Den andra utlysta licentiandtjänsten är inom ramen för projektet Hållbart samhällsbyggande. Projektets övergripande mål är förbättrad aktivitet, innovations- och konkurrenskraft för företag och organisationer med koppling till främst fastighetsbranschen. Utlysningen är förhållandevis bred. Inriktningen kan exempelvis vara hur företag kan samordna och interagera i innovativa koncept och utifrån detta utveckla nya affärsmodeller, men lika gärna inom ramen för finansieringsfrågor och ekonomiska beräkningar.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80 %) inom ramen för CERs forskningsområde samt administration och/eller undervisning (20 %) inom ämnet företagsekonomi under två och ett halvt år. Tjänsterna förutsätter förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Tjänsterna är tänkta att leda fram till licentiatexamen.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs grundläggande behörighet, det vill säga att ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort utbildning om minst 240 högskolepoäng, varav 60 på avancerad nivå, eller att i annan ordning inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap. För särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i respektive ämne krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller närliggande ämne, eller i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven sker enligt följande kriterier:
Förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen
dokumenterad fallenhet för forskning
uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer
mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.  

Det är meriterande att den sökande har god förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt samt att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar.  

Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max fyra A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.  

Anställning och tillträde: Heltid under två och ett halvt år.

Lön: Ingångslönen fastställs enligt en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för licentiander/doktorander.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten (högst två sidor) och dels den tänkta avhandlingsidén (högst fyra sidor). Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall eller en uppsättning via mejl till registrator@miun.se. Ange ref. nr MIUN 2016/2074. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast fredagen den 2 december 2016.

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 Januari 2017, eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Fast månadslön
 • Antal lediga befattningar
  2
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2074
 • Kontakt
  Peter Öhman Professor, 010-142 68 77
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-28
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet