Professor i psykologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för psykologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Emotion är ett centralt begrepp för den forskning som bedrivs inom ämnets olika forskningsområden: experimentell psykologi, beteendemedicin/hälsopsykologi, social- och utvecklingspsykologi. Den forskning som bedrivs görs inte sällan i samarbete med internationella kollegor.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag på avdelnings- och övriga nivåer inom Mittuniversitetet, kan också förekomma.

Mittuniversitetet välkomnar ansökningar från framstående forskare och lärare med bred kompetens inom flera av psykologins delområden.  

Behörighets- och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

Enligt Mittuniversitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. Dessutom ska den som anställs ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna göra det inom två år.

Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Anställning: Heltid och tillsvidare. 

Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Francisco Esteves, 010-142 83 25, francisco.esteves@miun.se.

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 88 09 och Lollo Ljuslin, ST, tfn 010-142 79 14. 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter ska inges. Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska.

Rekryteringsgruppen kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hon/han använder.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inklusive intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer Dnr MIUN 2017/1088.   Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-10-30.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Snarast eller enligt övernskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1088
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-07-03
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet