Professor i pedagogik

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Vid Avdelningen för utbildningsvetenskap finns tre ämnen; bild, pedagogik och samhällskunskap. Utöver gängse utbildning på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå, pågår byggandet av en stark forskningsmiljö och vidareutveckling av forskarutbildningen i pedagogik i samarbete med Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Vår forskning bedrivs huvudsakligen inom tre områden: Styrning, utvärdering och normalisering, Undervisning, lärande och ledarskap samt Kommunikation och kultur i olika sammanhang där e-lärande är centralt. De kommande åren kommer forskning inriktad mot de yngre åldrarna att prioriteras inom samtliga områden. 

Vid avdelningen genomförs utbildning i pedagogik på samtliga nivåer, i bild på grundnivå och i samhällskunskap på grund- och avancerad nivå. Här genomförs också stora delar av lärarprogrammen, framförallt program för de lägre åldrarna, och av det Beteendevetenskapliga programmet. I anslutning till dessa program ingår avdelningen i försöksverksamheten med övningsskolor. Dessutom har avdelningen Skolverkets uppdrag att bedriva projektet Rektorsutbildning från höstterminen 2015 och sex år framåt.

Arbetsuppgifter: Förutom egen forskning, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå, ingår att tillsammans med kollegor vid Avdelningen för utbildningsvetenskap och andra avdelningar och lärosäten, utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för lärarutbildning samt med det omgivande samhället. Vår nya professor förväntas också delta aktivt i avdelningens arbete, forskarutbildning och arbeta för att erhålla egna forskningsresurser.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap).

Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap).

För anställningen gäller

 • en dokumenterad förmåga att samarbeta över ämnesgränser med bevarande av och ett starkt intresse för utveckling av pedagogikämnet i linje med pågående utbildning och forskning vid avdelningen;
 • en dokumenterad förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt samt att handleda doktorander fram till disputation.

Dokumenterad erfarenhet av personal- och budgetansvar är meriterande liksom internationella erfarenheter. 

Anställning: Heltid och tillsvidare.  

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Anställningsort: Campus Sundsvall.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.   

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Avdelningschef Lena Ivarsson, tfn 010-1428044, lena.ivarsson@miun.se

Professor Birgitte Malm, tfn 010-1428267, gitte.malm@miun.se 

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 88 09 och Lollo Ljuslin, fackförbundet ST/TCO tfn 010-142 79 14. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

  Ansökan: Till ansökan ska bifogas: styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer Dnr MIUN 2017/1087.   Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-10-15.

Välkommen med din ansökan!

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesätttnin tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1087
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-07-03
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet