Licentiand i socialt arbete

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för socialt arbete

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Forskningen bedrivs inom området ”Socialt arbete och dess senmoderna och globala utmaningar” och studerar globaliseringens effekter, som migration, marginalisering och interkulturella relationer, människors levnadsvillkor och dess utmaningar för det sociala arbetes organisering. Anställningen inriktas mot dessa områden.  

Anställning: Forskarstudier motsvarande 50% under fyra år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i socialt arbete är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Allmän behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 240 poäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsnämnden för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes C- och magister-/masteruppsatser eller andra skriftliga prestationer. Särskild vikt läggs vid kunskaper i ämnet social arbete.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Anställningsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av professor Masoud Kamali, tfn 010-1428934, e-post masoud.kamali@miun.se eller professor Majen Espvall, tfn 010-142 8398, e-post majen.espvall@miun.se. Upplysningar om avdelningen för socialt arbete kan erhållas från avdelningens hemsida www.miun.se/soa.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på C- och magister-/masteruppsats, en kortfattad beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst fem sidor) relaterat till institutionens forskningsprofil samt andra relevanta publikationer om sådana önskas åberopas. Handlingar som den sökande önskar åberopa skall bifogas i två exemplar till registrator@miun.se eller Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall senast 2017-02-28. Ange ref.nr MIUN 2017/94 på ansökan.

 

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50 %
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/94
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-01-09
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet