Doktorand i Biologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för naturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Skog utgör den dominerande naturtypen i mellersta Norrland och en viktig råvaruresurs för regionens industri. Under senare år har ett flertal stora stormar påverkat skogslandskapet. I fotspåren av dessa stormar har epidemiska utbrott av barkborrar skett som skadat ytterligare arealer skog. Vid sidan av barkborreangrepp finns också andra skadegörare i skog. Främst handlar det om sork, älg, snytbaggar, och parasitsvampar. Gemensamt för alla skadegörare är att deras effekt på skogen länkar till den pågående klimatförändringen och för flera kan man förutsäga att deras påverkan kommer att öka under ett varmare klimat. Forskningen kommer ett bedrivas i en större forskningsgrupp där biologi och kemisk ekologi är de centrala ämnena men med ett nära samarbete med skogsnäringen, företag och myndigheter i regionen. De specifika forskningsuppgifterna inkluderar genomförande av en serie fältstudier som syftar till att utvärdera effekten av olika skyddsåtgärder mot skadegörare, främst älg, sork och skadeinsekter.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (minst 80 %) samt eventuell undervisning och administrativt arbete (max 20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i biologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid specifika kunskaper om och intresse för skogsekologi, skogsskador, kemisk ekologi, försöksdesign och statistik. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete och kommunikation med markägare är meriterande för tjänsten.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 1 oktober 2017 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Professor Bengt Gunnar Jonsson, e-post:
bengt-gunnar.jonsson@miun.se  Se även avdelningens hemsida miun.se/nat.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2017-08-15.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2017-10-01 eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1337
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-06-29
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet