Tjänstledighet

Spara favorit 17 sep september 2019

Tjänstledighet kan erhållas av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning, t ex tjänstledighetsförordningen. Andra ledigheter så som ledighet i samband med flyttning, begravning m m regleras i Villkorsavtalet

Ledighet med lön

Enligt Villkorsavtalet får arbetstagare vara ledig utan löneavdrag i följande fall:
Flyttning: 1 arbetsdag
Examen/tentamen: högst 5 arbetsdagar per kalenderår
Fackligt förtroendemannauppdrag: högst 10 arbetsdagar per kalenderår
Besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning: den tid som behövs
Akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare: den tid som behövs
Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj: högst 10 arbetsdagar per kalenderår.  

Begravning gäller den närmsta släktkretsen, d.v.s. make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar, moster/morbror, faster/farbror, syskonbarn, svärson/svärdotter, svåger/svägerska även styvföräldrar jämställs med dessa släktingar.

Ledighet utan lön

Enligt lag har i princip varje arbetstagare med en viss anställningstid rätt till ledighet för studier. Arbetsgivaren har dock möjlighet att uppskjuta ledigheten till senare tid än du begärt.
Enskild angelägenhet: 100 % avdrag
Studier: 100 % avdrag
Närståendevård: 100 % avdrag
Annan statlig anställning: 100 % avdrag

Tjänstledighet för annan statlig anställning

Den som har en tillsvidareanställning inom staten får beviljas ledighet, dock längt två år, för att ha en annan tidsbegränsad anställning inom staten.

Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska underrätta arbetsgivaren minst lika lång tid i förväg som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid, dock högst två månader.

En arbetstagare som har fått besked om att han inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör, ska snarast informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten.

Tjänstledighet för studier

Du har rätt till tjänstledighet för studier enligt Studieledighetslagen om du varit anställd i minst sex månader. Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Däremot måste det finnas en studieplan.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i högst ett halvår, men måste ge besked om när du kan börja studera. 

Du har rätt att avbryta studieledigheten högst 14 dagar efter att du anmält det till arbetsgivaren. Har du varit ledig minst ett år är det en månad som gäller. Om du vill avbryta studierna utan att gå tillbaka till ditt jobb måste du begära att få byta ut din studieledighet till annan ledighet.

Arbetsgivaren kan medge att du får behålla lönen eller del av lönen när du studerar.

Tjänstledighet ansöks via egenrapporeringen under Min sida / Ledighet.

Lagen om tjänstledighet för studier