Lokal lönebildning

Spara favorit 13 jun juni 2019
Lönekriterier_illustration som org-skiss

Utgångspunkten och den gemensamma löneprincipen i RALS-avtalen är att lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Gemensamma principer

Det finns två centrala ramavtal för löner inom staten som vi arbetar utifrån. Dessa två centrala avtal är tecknade mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna.

Lönekriterier

Mittuniveristetets lönepolicy utgår från Rals-avtalen och utgör grunden i den lokala lönebildningen. Dessutom finns ett antal beslutade lönekriterier som kan variera över tid. Mittuniversitetet har ett antal generella lönekriterier som gäller alla medarbetare. Utöver de generella lönekriterierna finns lönekriterier för lärare och forskare samt för chefer med personalansvar.

Följande påverkar lönesättningen:

  • Individuella kriterier handlar om hur en medarbetare presterar i arbetet och hur medarbetaren bidrar till verksamhetens måluppfyllnad.

  • Befattningsrelaterade kriterier handlar om hur stort ansvar en individ har och vilken svårighetsgrad arbetet har.

  • Marknadsrelaterade kriterier avser konkurrensen på arbetsmarknaden och medarbetarens konkurrensutsatthet, dvs. arbetsmarknadens värdering av en viss kompetens.

Utbildning, ålder och erfarenhet av vissa arbetsuppgifter är faktorer som oftast påverkar dels ansvar och svårighetsgrad, dels resultat och skicklighet. Vid lönerevision värderas resultat och skicklighet och inte utbildning, ålder och erfarenhet i sig.

Mittuniversitetets beslutade lönekriterierLyssna (2018-09-18)

Löneprocessen

Mittuniversitetet tillämpar en generell löneprocess utifrån RALS-avtalen.

Följande steg ingår:

  • Steg 1: Arbetsgivarens företrädare och företrädare för Mittuniversitetets lokala personalorganisationer diskuterar RALS-avtalens gemensamma löneprinciper och hur dessa ska tillämpas vid Mittuniversitetet.

  • Steg 2: Mittuniversitetets ledning, HR-avdelningen, chefer samt företrädare för de lokala personalorganisationerna är involverade i förberedelsearbetet. HR-avdelningen tar fram lönestatistik för olika roller inom Mittuniversitetet. Därefter diskuterar HR-avdelningen och chefer statistiken och lönebilden på respektive avdelning. Den samlade bilden används som underlag för dialog och beslut kring förändringar av Mittuniversitetets lönebild.

  • Steg 3: Chefer och medarbetare genomför ett lönesamtal utifrån Mittuniversitetets lönekriterier. Lönesamtalen ger chefen ett underlag till behov av löneförändringar. Cheferna tilldelas därefter en ekonomisk ram för lönejusteringar. Hantering av löneförslag sker i Primula. Dessa löneförslag ligger till grund för de traditionella löneförhandlingarna där HR-avdelningen och företrädare för de lokala personalorganisationerna deltar. Vid dessa förhandlingar fastställs de nya lönerna. Lönerna betalas ut med retroaktivitet från den 1 oktober 2018.

  • Steg 4: Vid avstämningen jämförs löneutfallet med framtagna inriktningar för förändring av lönebilden. Dessutom diskuteras förbättringar i processen inför nästa revision. Både arbetsgivarföreträdare och de lokala personalorganisationerna deltar i avstämningen.

Lönepolicy

Syftet med lönepolicyn är att tydliggöra Mittuniversitetets lokala lönebildning och hur vi ser på lönen som ett sätt att bedriva en effektiv verksamhet.

LönepolicyLyssna 
(2018-09-18)

Doktorander

Doktorander anställs med individuell lön, men i normalfall tillämpas följande lönesättningstabell (fr.o.m. 191001)

Lönereglering för viss personal

För att uppmuntra till hög kvalitet i verksamheten premierar Mittuniversitetet examen i forskarutbildning, pedagogisk meritering liksom utnämning till docent.

Lönesamtal utifrån lönekriterier

Inför lönerevision erbjuds alla medarbetare att genomföra ett lönesamtal med lönesättande chef. Samtalet utgår från lönekriterierna och möjliggör en förståelse för på vilka grunder lönen sätts och vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön.