Övertid för lärare

Spara favorit 15 nov november 2019

En lärares samtliga arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma.

En lärares samtliga arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma.

Skulle det under verksamhetsåret uppkomma särskilda behov utöver årsarbetstiden bör i första hand en omplanering av årsarbetstiden göras. Om inte omplanering är möjligt kan prefekten beordra övertid, högst 150 timmar per år. Om synnerliga skäl föreligger kan mer än 150 timmar förekomma. För detta krävs det att prefekten får ett särskilt förhandsbesked från rektor och att arbetstagarorganisationen informeras innan beslut fattas.

Kompensation kan utgå antingen i form av ledighet eller i form av övertidstillägg. Kompensation för fullgjord övertid utgår för faktisk arbetad tid.

Övertidstillägg utbetalas med 1/94 av den individuella månadslönen per timme.

Med mertidsarbete avses arbete som utförs på tid utöver en deltidsanställd lärares årsarbetstid upp till lärarens årsarbetstid vid heltid. Ersättning per klocktimme vid mertid är månadslön (uppräknad till heltid)/142.
Kompensationsledighet ges under förutsättning att verksamheten så tillåter.

Kompensationsledighet medges med:

  • 1 ledig timme per arbetad mertidstimme
  • 1,5 ledig timme per arbetad övertidstimme

Doktorand och amanuens kan inte åläggas arbete på övertid.

Ersättning för kvällsarbete samt lördag och helgdag

För schemalagd utbildning som fullgörs efter kl 18:00 vardag samt lördag och helgdag utgår ett tillägg med 120 kr per timme.