Löner och övriga ersättningar

Spara favorit 17 sep september 2019

Vid Mittuniversitet tillämpas individuell lön.

Lönen består av:

  • Individuell lön
  • I förekommande fall lönetillägg
  • Semesterersättning

Lönetilläggen är antingen fasta (anges med ett bestämt månadsbelopp exempelvis vid uppdragstillägg) eller rörliga (övertid och mertid). 

Om den fasta lönen ska betalas ut endast för en dag av en kalendermånad betalas den i stället ut med ett dagbelopp, som motsvarar 3,3 procent av den fasta lönen per månad. Timlön består av månadslönen dividerat med 165 (timmar/mån).

Individuell lön liksom fasta och rörliga lönetillägg betalas ut tidigast den 25:e och senast den sista dagen i den kalendermånaden. Följande undantag gäller dock:

  • När den 25:e infaller på en lördag får utbetalningen göras den 24:e
  • När midsommarafton infaller den 23:e, 24:e eller 25:e får utbetalningen i juni göras dagen före midsommarafton.
  • I december får utbetalningen göras tidigast den 21:a.

Förskott på lön förekommer inte. 

Information om hur du registrerar ditt lönekonto hos Danske Bank.

Airport Terminal and Travellers

Egenrapportering

Egenrapportering är en webbaserad tjänst där du som medarbetare administrerar dina anställningsärenden.

Handslag

Enskilda överenskommelser

För vissa villkor finns det möjligheter till individuella lösningar genom enskilda överenskommelser.

Danske Bank

Registrera lönekonto hos Danske Bank

Mittuniversitetet har Danske Bank som utbetalande bank av löner.

 author info Foto: feelartfeelant     Hand stack coins, concept for Saving money, growing...

Förmåner

Huvudregeln är att alla förmåner som arbetsgivaren ger de anställda är skattepliktiga eftersom de gör en besparing i de privata levnadskostnaderna. Exempel på skattepliktiga förmåner är fri kost, fri bostad, fri telefon/tidning/TV-licens, fri bil samt personliga medlemsavgifter.

Plånbok, kreditkort , pengar

Skatter och avgifter

Enligt huvudregeln är alla ersättningar som en arbetsgivare betalar ut till sina anställda skattepliktiga. Några få undantag finns som t ex vissa förmåner och reseersättningar.

Regionråd Erik Lövgren och rektor Anders Fällström

Ersättningar och tilllägg

Vid Mittuniversitetet regleras lön och ersättningar i Villkorsavtal och i lokala kollektivavtal.

Lönekriterier_illustration som org-skiss

Lokal lönebildning

Utgångspunkten och den gemensamma löneprincipen i RALS-avtalen är att lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Lönespecialister