Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Spara favorit 28 maj maj 2019

Rutinerna för vårt arbetsmiljöarbete är upprättade för att vi ska fånga upp eventuella hinder för en hälsosam arbetsplats.

Det övergripande ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet har rektor. Respektive avdelningschef ansvarar för arbetet på sin respektive avdelning. Respektive medarbetare ansvarar för att delta aktivt i arbetsmiljöarbetet och påpeka brister till närmsta chef. Medarbetarna utser skyddsombud som representant för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Genom Mittuniversitetets samverkansavtal och via studentrepresentation i beslutsorgan säkerställer vi att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan.

Det tydligaste exemplet på det systematiska arbetsmiljöarbetet är den fysiska- och  psykosociala arbetsmiljöronden som genomförs återkommande.

Forum för samverkan

Det vardagliga arbetsmiljöarbetet sker i olika forum.

Medarbetarsamtalet

Ett planerat samtal mellan den anställde och dennes närmaste chef. Syftet är att  diskutera och planera behov av personal- och kompetensutveckling.

Arbetsplatsträffar

Återkommande träffar för dialog om mål, planer, förändringsbehov och resultat. Syftet är att skapa delaktighet i och engagemang för uppsatta mål och strategier. Om alla är delaktiga när behov av förändringar uppstår, när de planeras, genomförs och utvärderas går hela förloppet smidigare.

Lokal samverkansgrupp

Ett informations-, diskussions- och dialogforum på lokal nivå kring frågor som rör utveckling och förändring av verksamheten. En lokal samverkansgrupp (LSG) ska finnas på alla avdelningar, inom förvaltningen och inom biblioteket. Frågor som ska behandlas är:

 • Organisationsfrågor
 • Interna rutiner
 • Lokalfrågor
 • Verksamhetsmål/-planering/-berättelse
 • Budget och ekonomi – uppföljning
 • Investeringsbudget
 • Bemanning
 • Nyanställningar/annonsering
 • Kompetensutveckling för personal
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Lika villkor
 • Frågor som delegerats till den lokala samverkansgruppen
 • Institutionsstyrelsens agenda

Central samverkansgrupp

Ett informations-, diskussions- och dialogforum på central nivå kring universitetsövergripande frågor som rör samtliga anställda vid Mittuniversitetet. Den centrala samverkansgruppen (CSG) träffas inför beslut på central nivå av rektor, universitetsstyrelse, fakultetsnämnd samt lärarutbildningsnämnd enligt Mittuniversitetets beslutsordning.

Lika villkor

Som en del i kvalitetsarbetet sker ett lika villkor arbete som omfattar både studenter och anställda. Arbetet utgår från Mittuniversitetets handlingsplan för lika villkor och omfattar frågor kring kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Miljö

Mittuniversitetet har valt att arbeta efter principerna för miljöledning som är en väl beprövad metod för företags och organisationers miljöarbete. Ett miljöledningssystem är en process där alla inom verksamheten deltar på olika sätt för att förbättra verksamhetens miljöarbete.

Studenthälsovård

Studenthälsan arbetar förebyggande med hälsofrågor riktade till studenter. Detta görs genom att erbjuda studenterna mottagning och olika aktiviteter men även genom att informera och stötta lärarna som möter och träffar studenterna dagligen.

Företagshälsovård

Mittuniversitetet har två leverantörer av företagshälsovård; Feelgood i Sundsvall och Previa i Östersund och Örnsköldsvik. Företagshälsovården är tydligt inriktat på att främja hälsa och arbetsglädje, förebygga sjukdom och skador och underlätta rehabilitering av den som har blivit sjuk.