Undersökning av arbetsmiljön

Spara favorit

Fysiska skyddsronder genomförs varje år av ansvarig chef på den berörda avdelningen tillsammans med deltagare från avdelning Infrastruktur, huvudskyddsombud och lokalt skyddsombud. Det är riskerna som finns i verksamheten som avgör hur ofta skyddsronder bör genomföras. Som metodstöd för den fysiska skyddsronden använder Mittuniversitetet IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) där allt dokumenteras för att lättare kunna följa upp åtgärder. Den psykosociala skyddsronden fångas upp genom Mittuniversitetets medarbetarundersökning.
Risker och ohälsa hos medarbetare fångas också upp av ansvarig chef i medarbetarsamtal och under avdelningarnas APT.