Rapportering och utredning av olyckor och tillbud

Spara favorit

Medarbetare

Om medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet alternativt om något allvarligt tillbud inträffar, ska detta rapporteras in Mittuniversitetets IA-system. Arbetsgivaren har sedan ansvar för att utreda orsakerna till det inträffade så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas.
Vi som arbetsgivare ska dessutom upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket om arbetsskada lett till dödsfall eller svårare personskada samt vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Studenter och doktorander

Vid olycksfall, färdolycksfall och vissa fall av sjukdom pga. smitta, ska även studenter och doktorander anmäla detta i Mittuniversitetets IA-system. Utredning kommer då att göras tillsammans med studentskyddsombud.