Uppsägningstid

Spara favorit

Följande uppsägningstider gäller för tjänstemän som har tillsvidareanställning:

Från arbetsgivarens sida
1 månad om anställningen varat högst 1 år, 3 månader i övriga fall. För den som fyllt 35 år ska dock i förekommande fall tillämpas den längre uppsägningstiden som gäller för honom/henne enl 11§ 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd (se ovan). Dessa uppsägningstider förlängs vid uppsägning p g a arbetsbrist. (Trygghetsavtalet 10§).

Mer om uppsägning från arbetsgivarens sida

Mer om uppsägning från arbetstagarens sida