Normmedveten kommunikation

Spara favorit 3 maj maj 2018

Vissa normer är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och för att vi ska veta hur vi ska förhålla oss till företeelser och händelser, men många gånger fungerar de också begränsande och hindrar oss både som individer och samhälle. För vissa fungerar de då inkluderande, för andra exkluderande. Oavsett så gagnar det i förlängningen varken individ eller samhällets utveckling.

I arbete med kommunikation, där vi hela tiden sänder ut vår världsuppfattning, är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka normer som ”sitter i väggarna” och att vi genomskådar dem. Kommunikation är ett maktmedel så till vida att vi i stor utsträckning kan befästa eller sticka hål på fördomar och förlegade normer. Därför är det så viktigt att vi som kommunikatörer iakttar oss själva och integrerar reflektion och ifrågasättande i våra ordval, bildval och tankemönster.

Att uttrycka sig slentrianmässigt i bild och text är en av de vanligaste fällorna att falla i som ofta befäster normer av negativ karaktär. Det kan visserligen vara svårt att ”avslöja” sig själv i detta, men en bra början är att bli medveten om att man ofta tänker och uttrycker sig slentrianmässigt och generaliserar. Först då är det möjligt att börja tänka i nya banor. Fundera till exempel över vanliga uttryck som ”tre flickor kan inte leka tillsammans” eller ”hon har skinn på näsan” eller en ”hon är en stark kvinna”.  Varför skulle inte tre flickor kunna leka tillsammans? Varför är det bara tjejer som har skinn på näsan? Och är utgångspunkten att kvinnor i allmänhet är svaga?

Att tänka normmedvetet handlar förstås inte bara om kön, utan i lika hög grad om att inte återskapa stereotyper kring etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck – alltså de sju olika diskrimineringsgrunderna.

Hur gör man då? Det första steget är som sagt att bli medveten. Det andra är att släppa fram kreativiteten. När du inte längre kan luta dig mot gamla inlärda uttryck så behöver du hitta nya. Ett begrepp som hörs alltmer i det sammanhanget är ”normkreativitet”. Det innebär en mer aktiv formulering i stället för passiv upprepning. Och att helt enkelt bli lite friare i tanken.  Vi har skapat en checklistan som hjälper dig att navigera i detta, till checklistan