6.5 Bokslut och redovisningsregler

Spara favorit

Inför bokslut ska samtliga projekt gås igenom av avdelningsekonom och projektledare samt värderas ekonomiskt. Avstämning ska göras mot projektdokumentationen. Vid ett underskott då all avtalad extern finansiering erhållits ska projektet avslutas och underskottet regleras enligt gällande regler. Vid ett överskott ska en värdering göras av i vilken grad avtalade aktiviteter finns kvar att utföra, om överskott ska återbetalas till extern finansiär eller om projektet ska avslutas. Se vidare under avsnitt 6.6.

Bokslut, externfinansierade projekt
Vid bokslut periodiseras projektens andel av extern finansiering som periodens skuld eller fordran. För de projekt som ska periodiseras ska endast verklig fordran/skuld bokföras.

I samband med bokslut ska information gällande pågående externfinansierade projekt sammanställas och lämnas till ekonomiavdelningen. Se blanketten ”Redovisning av externfinansierade projekt” på ekonomiavdelningens hemsida.  För mer detaljerad information gällande projektperiodisering se vidare i ”Periodisering av externfinansierade projekt”.

Bokslut, anslagsfinansierade projekt
En grundläggande utgångspunkt är att statliga anslagsmedel som tilldelas universitetet förbrukas under det år för vilket de anslagits. Utgående saldo på projekt med statliga anslagsmedel periodiseras ej som skuld eller fordran i samband med bokslut.