6.3 Finansiering via statliga anslag

Spara favorit

Mittuniversitetet tilldelas årligen anslag för forskning och grundutbildning. Med anslag avses enligt anslagsförordningen 3 §: "ett av riksdagen anvisat anslag som regeringen tilldelat en myndighet med ett visst belopp för ett bestämt ändamål". Enligt regeringsförordningens 2 § samt anslagsförordningens 5 § framgår att anslaget endast ska användas till det ändamål som riksdagen bestämt. Av regleringsbrevet framgår att våra anslag är avsedda för forskning respektive utbildning. Detta innebär att forskningsanslaget inte får användas till annan verksamhet än forskning och utbildningsanslaget inte får användas till annan verksamhet än utbildning. Detta gäller även vid eventuell samfinansiering i bidragsprojekt.

Anslagsfinansierade projekt
Projekt kan finansieras med universitetets statliga anslagsmedel som är avsatta för strategiska satsningar, sk interna projekt. Interna beslut om vilka medel samt vilka aktiviteter som ska genomföras ligger till grund för dessa projekt.

Interna projekt särskiljs i bokföringen i kontofält tre på verksamheterna 211 för finansiering via forskningsanslag samt verksamhet 111 för utbildningsanslag.

I externfinansierade bidragsprojekt kan universitetet samfinansiera andel av projektbudget enligt avtal med externa finansiärer. Rektor beslutar om samfinansiering och som underlag till detta beslut ska interna beslut fastställas som visar med vilka medel universitet avser att samfinansiera. Se vidare i skrivningen "Handläggningsordning projektansökan" på ekonomiavdelningens hemsida.

I bidragsfinansierade forskningsprojekt kan i vissa fall avtal finnas som inte motsvarar full extern finansiering av indirekta kostnader. I dessa projekt kan, enligt gällande regler, ytterligare finansiering med speciellt avsatta statliga forskningsanslag tillkomma.

Anslagsfinansierad forskning
Universitetets ordinarie anslagsfinansierade forskning är i sin helhet inte ett projekt enligt definition i avsnitt 6.1.1. Dock hanteras detta i redovisning och bokföring som övrig projektverksamhet och nämns därför under detta kapitel i EA-handboken.

Anslagsfinansierad forskning fördelas via fakulteter/nämnder vidare till institutioner för att disponeras för de syften som nämnden förskriver. Från och med 2009 fördelas forskningsanslaget ut på ämnen alternativt forskarmiljöer. Fakultetsbeslut enligt fastställd modell ligger till grund för aktivitets-/projekt- upplägg.

Anslagsfinansierad forskning särskiljs i bokföringen i kontofält tre på verksamhet 211.