4.4 Verksamhet

Spara favorit

I kontofält 3 anges verksamhet och visar hur aktiviteterna (kontofält 4) är finansierade. Att visa hur  olika projekt är finansierade är viktigt för den uppföljning som Mittuniversitetet är ålagda att göra och som inrapporteras till staten. Verksamhetsfältet är indelat i fyra stora grupper.  

1 = Verksamheter som rör grundutbildning

2 = Verksamheter som rör forskning. 
       Anslagsfinansierad forskning och externfinansierad forskning

8 = Verksamheter som är universitetsgemensamma

9 = Verksamheter som är fakultetsgemensamma

En komplett förteckning över Mittuniversitetet verksamheter finns på MIUNs hemsida under Ekonomi - Kontoplan