2.1.7 Revision

Spara favorit

Förordning om intern revision vid statliga myndigheter m fl
Här anges att ett antal myndighet ska ha internrevisorer vars granskning ska omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver och avse både kontroll i system, rutiner och organisation (intern kontroll) och hur myndigheten fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter. Ytterligare information ges i avsnittet om revision och intern kontroll.