2.3 Att tänka på för teknisk och administrativ personal

Spara favorit

Teknisk och administrativ personal, såsom laboratorieassistenter, omfattas inte av lärarundantaget. I den mån anställda som inte är lärare vid universitet och högskola är med i samarbeten med företag, bör universitet eller högskolan ingå avtal med samverkansparten om vad som ska gälla för äganderätten till uppfinningar som den anställde gör och vem som ska utge ersättning till den anställde för uppfinningar denne gör.