2.2 Att tänka på för lärare/forskare/doktorander

Spara favorit

Med hänvisning till lärarundantaget (se avsnittet ovan) är huvudregeln att rättigheterna till lärarens uppfinningar tillfaller läraren. Detta innebär att både Mittuniversitetet och berörda lärare innan exempelvis ett forskningsprojekt med extern samverkanspart, såsom ett företag, undertecknas behöver se över behovet att avtala om hur rättigheter sprungna ur forskningsprojektet ska hanteras. Det är inte ovanligt att samverkansparten ber läraren underteckna ett avtal genom vilket läraren överlåter alla sina rättigheter till uppfinningar och forskningsresultat till samverkansparten. För läraren är det då viktigt att se till att få kompensation för överlåtelsen och i vissa fall även nyttjanderätt till forskningsresultat och uppfinningar. För Mittuniversitetet är det nödvändigt att säkerställa att universitetet kan leva upp till de avtalsförpliktelser som anges i samverkansavtalet. Universitetet måste därför säkerställa sin rätt att ingå avtal om lärarens resultat. Det sker genom ett s.k. forskaravtal. Firmatecknare vid Mittuniversitetet ska aldrig underteckna ett avtal utan att först ha försäkrat sig om att forskaravtal har ingåtts eller att det är obehövligt p.g.a. forskningsprojektets natur. Om firmatecknaren är osäker om det behövs forskaravtal ska denne kontakta universitetets juristfunktion.

Det är också av central betydelse att läraren ser till att få rätt till vetenskaplig publicering av de resultat som forskningsprojektet genererar. Det kan ibland hända att samverkansparten vill begränsa lärarens möjlighet att publicera forskningsresultat för att förhindra att det nyhetskrav som gäller för patent äventyras.

Om en lärare har en deltidsanställning vid sidan av sin anställning som lärare på universitet/högskola, är läraren i det anställningsförhållandet att ses som en vanlig anställd och omfattas således av LAU eller Uppfinnaravtalet. Företaget har i sådana fall vissa rättigheter till de uppfinningar som läraren gör och som faller inom företagets verksamhetsområde. Hänsyn måste tas till sådana anställningar vid ingående av avtal med andra företag.

Personal på universitet och högskolor som inte är att anse som lärare omfattas inte av lärarundantaget. Detta innebär att rättigheterna till denna personals uppfinningar tillfaller universitetet/högskolan i enlighet med LAU. Eftersom verksamhetsområdet för universiteten/högskolorna är mycket omfattande, ofta mer omfattande än för företag, kan dessa ha rätt till uppfinningar som anställda gör inom en rad olika områden. I praktiken saknar universitet och högskolor oftast möjlighet att själva förvalta exempelvis patenträttigheter och då kan så kallade ”fribrev” skrivas mellan arbetstagaren och arbetsgivare där lärosätet avsäger sig all anspråk på uppfinningen.