Nya insatser: ett forskningsprojekt inom KK-miljön Transformative Technologies från början till slut

Spara favorit 6 dec december 2017
Tidsplan KKS

Ladda ner tidsplanen för 2018 som PDFLyssna

Mitten december

Arbetet initieras vid ett uppstartsmöte dit alla seniora forskare inom miljön bjudits in. Fokus för mötet är strategiska diskussioner och målen för den kommande fyra-årsperioden.

Tidplanen för arbetet med att ta fram nya insatser presenteras och diskuteras. I samband med detta görs också en uppföljning av föregående års process.

Början februari

Sista dag för att lämna in förslag (drafts) på forskningsfrågor för nya insatser. Förslag kan lämna av forskare och forskargrupper.

Mitten februari

Inkomna förslag på forskningsfrågor presenteras och diskuteras på stormöte inom forskningsmiljön. Samtliga seniora forskare är inbjudan att delta.  Förslagen presenteras av forskarna själva.

Slutet februari

De föreslagna forskningsfrågorna diskuteras i Transformative Technologies referensgrupp.

KK-miljöns ledning (dekan och vice dekander - centrumledarna för FSCN och STC) beslutar om vilka förslag som ska gå vidare i processen. Beslutet baseras på strategiska överväganden, forskningsmiljöns långsiktiga mål samt synpunkter från referensgruppen. Här vägs också förslagens betydelse för KK-miljöns fortsatta utveckling in. Beslut och feedback till samtliga förslagsställare.

Mitten mars

Senaste dag för att lämna in korta projektbeskrivningar (proposals) för förslag som gått vidare i processen.

Projektförslagen diskuteras i KK-miljöns referensgrupp.

Slutet mars

KK-miljöns ledning beslutar om vilka projekt som ska gå vidare och skriva fullständiga projektplaner. Beslutet baseras även här på strategiska överväganden, KK-miljöns långsiktiga mål, förslagens betydelse för forskningsmiljöns utveckling samt synpunkter från referensgruppen.

Början maj

Sista dag att lämna in fullständig projektplan och förenklad budget.

Projektplaner och översiktliga budgetar granskas internt av fakultetskansliet med avseende på formalia, struktur och tydlighet.

Maj – mitten juni

Projektplanerna granskas externt av oberoende experter. Minst två internationella forskare inom respektive område granskar projekten ur ett vetenskapligt perspektiv. Ytterligare två experter med erfarenhet av att driva och leda projekt i samarbete med industrin och med erfarenhet av att skriva projektansökningar granskar projektplanerna ur ett samproduktions-perspektiv.

Insatsförslag som avser utveckling av utbildningsprogram eller kompetensförstärkning utvärderas också med avseende på strategisk relevans för forskningsmiljön.

Augusti

Inlämning av reviderade projektplaner. I de fall en granskare finner att någon eller några delar av projektplanen inte uppfyller uppställda kvalitetskrav ombeds projektledaren revidera projektplanen som därefter skickas för omgranskning till berörd expert.

Mars - september

Förslag på insatser för utveckling av utbildningsprogram eller delar av dessa granskas parallellt med den externa granskningen av GRUR och i förekommande fall av fakultetsnämnden enligt fakultetens styrdokument för inrättande av nya utbildningsprogram respektive utveckling av befintliga.

Insatsförslag som innebär rekrytering av gästprofessorer och/eller adjungerade forskare hanteras på motsvarande sätt av anställningsrådet och fakultetsnämnden enligt fakultetens anställningsordning.

September

Insatsförslag som av någon anledning sticker ut i granskningsprocessen granskas av en särskild beredningsgrupp sammansatt av ledamöter ur referensgruppen. I förekommande fall ombeds projektledaren inkomma med en reviderad projektplan, CV's för deltagande forskare samt en lista över gjorda ändringar, s.k. change log.

Början oktober

Inlämning av fullständig ansökan, inkl. budget och CV för deltagande forskare.

Insatsförslagen, de externa granskarnas bedömningar och beredningsgruppens rekommendationer diskuteras med referensgruppen.

Mitten oktober

Insatsförslagen som passerat den externa granskningen med godkänt resultat presenteras för fakultetsnämnden.

Slutet oktober

Dekan beslutar om vilka insatser som ska tas med i Verksamhetsplanen till KK-stiftelsen. Beslutet baseras på utfallet av den vetenskapliga- och samproduktionsgranskningen, strategiska överväganden kring utvecklingen av KK-miljön, input från referensgrupp, beredningsgrupp, och strategiska diskussioner i KK-miljöns ledningsgrupp. Insatserna formaliagranskas internt av fakultetskansliet innan inskick.

Mitten december

Beslut om beviljade projekt från KK-stiftelsen.

Innan projektstart

Begära underskrifter på avtal från företag, skriva IPR-avtal med företag samt ev. forskaravtal med medverkande MIUN-forskare. Skicka färdigställt avtal till KK-stiftelsen.

Löpande under projektet

Lämna statusrapporter till KK-miljöns ledning två gånger per år, med uppgifter kring projektets vetenskapliga måluppfyllelse, uppföljning av samproduktion samt bidrag till profileringen av KK-miljö. Mallar och information skickas ut inför varje rapportering. Även ekonomisk redovisning sker internt men enligt mall för uppföljning tillhandahållen av KK-stiftelsen

Slutrapportering

Rapportinnehåll enligt anvisningar i avtal, skickas in via KK-miljöns administration till KK-stiftelsen senast det datum som anges i avtalet.

Efter projektet

Extern granskning av slutrapporten utförs.

Tillbaka till startsidan Transformative Technologies

 

Kontaktpersoner

Hans-Erik Nilsson
Koordinator för KK-miljön vid Mittuniversitetet

Mattias O´Nils
Forskningsledare vid STC

Kaarlo Niskanen
Forskningsledare vid FSCN

Maria Torstensson 
Ansvarig kvalitetskontroll och ledningsstöd

Fanny Burman
Ansvarig administrativ process och administrativt stöd STC

Anna Haeggström
Adminstrativt stöd FSCN

Christine Grafström
Kommunikatör STC

Inger Axbrink
Kommunikatör FSCN