Mittuniversitetets värdegrund – våra kärnvärden och gemensamma värden för alla statsanställda

Spara favorit 8 feb februari 2018

Värdegrunden består av värderingar och normer som är önskvärda och som kan vägleda oss i hur vi ska handla som anställda. Den anger tonen i det förhållningssätt som vi vill ska prägla Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets kärnvärden

Enligt Mittuniversitetets utvecklingsplan är närhet, nytta och nyfikenhet de kärnvärden och det förhållningssätt som ska genomsyra vår verksamhet och vårt möte med studenter och omvärld. 

  • Närhet mellan studenter och lärare, forskning och utbildning, utbildning och arbetsliv liksom mellan forskning och det omgivande samhället. Engagemang och tillgänglighet ger oss en verksamhet med stor närhet.
  • Nytta för studenter under deras studietid och inför arbetslivet, nytta för samarbetspartners genom nya perspektiv och kunskaper, nytta för medarbetare genom givande och stimulerande arbetsuppgifter, nytta för omvärlden och för samhällets kunskapsutveckling.
  • Nyfikenhet att lära och upptäcka nytt, för att ta in nya perspektiv, dela nya influenser och åsikter och som drivkraft för att utvecklas tillsammans med andra.  

Mer information

I utvecklingsplanen kan du läsa mer om våra kärnvärden.

Kärnvärdena är även en utgångspunkt för beskrivningen av den goda arbetsplatsen i vår arbetsmiljöpolicy. 

Framtidsarbetet Miun 2025 som genomfördes 2015–2016 berörde även värdegrundsfrågor.

Värdegrund för anställda i staten

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från lagar och förordningar och sammanfattas i sex grundläggande principer:

  • Demokrati: I staten är demokrati den överordnade principen och utgångspunkten för allt arbete och all maktutövning.
  • Legalitet: Verksamheten som utövas ska ha stöd i lag och författning.
  • Objektivitet: Principenbygger på att alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika samt vara sakliga och opartiska.
  • Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. I ett demokratiskt land som Sverige är det självklart att medborgarna ska ha rätt att uttrycka sina åsikter.
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  • Effektivitet och service: Myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom.Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

 Mer information om den statliga värdegrunden finns på regeringens hemsida