Strategiarbete

Spara favorit 12 feb februari 2018

Styrgruppen kommenterar strategiarbetet

På denna sida kan du följa och medverka i arbetet med att ta fram en ny strategi för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet för 2019–2023. Alla medarbetare är välkomna att medverka i arbetet.

Workshops

Under arbetets gång kommer tre öppna workshops att hållas där alla medarbetare är välkomna. Varje workshop kommer att genomföras på båda orter och personer från styrgruppen kommer att delta. Varje workshop kommer att ha ett eller flera teman. Dessa teman berör och skär genom hela verksamheten (utbildning, forskning, förvaltning). Syftet är att vi, tillsammans, ska ta fram en gemensam vision och strategi för hela verksamheten. Temana har definierats av styrgruppen utifrån dels vad som kom fram under Rektors inspirationsdagar, dels utifrån styrelsens önskemål och dels utifrån vad som kom fram i arbetet Miun 2025. Dessa teman är: internationalisering och mobilitet, samverkan, profilering, digitalisering, kvalitet, den goda arbetsgivaren/den goda arbetsmiljön. På varje workshop kommer det finnas möjlighet att ta upp saker som inte rör temat.

Workshop 1

Alla medarbetare inbjöds att delta i workshops den 28 nov i Östersund respektive den 1 dec i Sundsvall. Där handlade det första passet om Internationalisering och mobilitet. Det andra passet hade temat Kvalitet

Workshop 2

Worskhop 2 genomfördes den 1 feb i Östersund respektive den 2 feb i Sundsvall och handlade om Samverkan och om Digitalisering.

Workshop 3

Denna workshop, som riktar sig till alla medarbetare, hålls den 22 feb kl 13:00–15:30 i Sundsvall och den 23 feb kl 9:00–11:30 i Östersund. Den kommer att ha samma upplägg som de två föregående,  tema är Profilering respektive Den goda arbetsmiljön
Mer information och anmälan (senast 19 feb)

Strategiarbetets organisation och upplägg

Uppdragsgivare, tillika styrgrupp för strategiarbetet, är rektor Anders Fällström, prorektor Mats Tinnsten samt universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl. En projektgrupp har ansvar för det operativa arbetet med att samla in och sammanställa material. En referensgrupp kommer att få i uppdrag att bearbeta, analysera och forma materialet. Referensgruppen kommer att bestå av 19 personer: 6 från respektive fakultet samt 5 personer från Biblioteket, Förvaltningen samt Kommunikation och Samverkan samt två studentrepresentanter. På fakulteterna är representationen enlig följande: en person från varje råd (grundutbildningsråd, forskarutbildningsråd, anställningsråd) samt en person från fakultetsnämnden och en person som representerar ämnesföreträdarna och en medarbetare från kansliet. 

Miun 2025 – input till strategiarbetet

Det tidigare genomförda utvecklingsarbetet under 2015–2016 inom ramen för Miun 2025 är ett viktigt inspel i strategiarbetet. 

Rektors inspirationsdag

På Rektors inspirationsdagar den 24 och 25 augusti deltog nära 300 personer. Förutom att lyssna till två inspirationsföreläsningar om kreativitet och digitalisering, var det ett aktivt deltagande i olika workshops i syfte att ge input till det kommande strategiarbetet. Workshopdeltagarna diskuterade våra tillgångar, visionsformuleringar och nya strategier, samhällsutmaningar och nuvarande strategier. Du kan ta del av inspirationsföreläsningarna och sammanfattande dokumentation från workshops på webbsidan för inspirationsdagarna.

Tyck till – välkommen att skicka in dina synpunkter (anonymt eller med namn)

Via detta formulär kan du när som helst under processen skicka in tankar, idéer och synpunkter till projektgruppen.

Uppdragets bemanning och kontaktpersoner

Uppdragsgivare

Anders Fällström, Rektor 
Anna-Lena Perdahl, Universitetsstrateg
Mats Tinnsten, Prorektor 

Referensgrupp

Se lista

Projektgrupp

Emelie Holmlund
Åsa Lantto
Kicki Strandh 

Uppdragsbeskrivning

Nuvarande utvecklingsplan och strategier

Fram till att Mittuniversitetets nya vision och strategi träder i kraft gäller de mål för verksamheten som finns i nuvarande utvecklingsplan och strategierna för utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar.