Reell kompetens

Spara favorit 20 jun juni 2019

Under 2016–2018 har Universitets- och högskolerådet, UHR, regeringens uppdrag att se över bedömningen av reell kompetens. Mittuniversitetet deltar i detta viktiga arbete, tillsammans med ca 30 andra lärosäten, via olika delprojekt.

Syftet är att skapa varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens och möjliggöra kvalitetssäkrad och rättssäker validering av en individs samtliga kunskaper samt öppna upp för bedömning av odokumenterad utländsk utbildning. Tanken är att framtagen struktur ska kunna tillämpas av samtliga universitet och högskolor från och med 2019. Förbättrade rutiner ska bidra till livslångt lärande, bättre integration och motverka utanförskap.

Mittuniversitetets delprojekt

Det delprojekt som vi på Mittuniversitetet deltar i handlar om organisation, struktur och roller för en rättssäker hantering. På denna sida, som uppdateras löpande, kan du följa arbetet inom vårt delprojekt och även få inblick i det nationella projektet. 

I projektet ligger stor vikt vid att skapa en gemensam och varaktig struktur som möjliggör för lärosäten att på ett korrekt, rättssäkert och transparant sätt validera en individs reell kompetens. Där vi arbetar utifrån en gemensam kvalitetssäkrad modell.

Mittuniversitetets delprojekt startade under hösten 2017 med att projektgruppen formades och gjorde en översyn samt en planering av det fortsätta arbete. Under 2018 kommer Mittuniversitetet även att fortsätta det interna arbetet vad gäller organisation och struktur, samt kommunikation och samverkan både internt och externt, områden som även ingår i det nationella projektet.

Nätverk Norrland

Inom det nationella huvudprojektet har vi tillsammans med Luleå tekniska Universitet, Umeå Universitet, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle gått samman och skapat ett nätverk som vi kallar Nätverk Norrland. Detta för att gemensamt diskutera och lyfta viktiga frågor, dela erfarenheter och samarbeta gällande stora frågor i projektet. Samverkan mellan lärosäten i dessa frågor ses som viktigt och givande. Under projekt kommer vi därför även erbjuda gemensamma informationsträffar där kunskapsutbyte och diskussion ligger i fokus. Dessa träffar kommer att erbjudas personer utanför projektgruppen som idag i sitt arbete berörs av validering och reell kompetens. Träffarna kommer vi att informera om via denna projektsida.

Bakgrund

Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid tillträde till utbildning samt för tillgodoräknande under utbildningstiden. Regeringen har i sitt regleringsbrev för 2016 gett högskolor och universitet ett gemensamt uppdrag att under 2016–2018 utveckla arbetet med validering av reell kompetens. Huvudprojektet, som leds av UHR, är uppdelat i olika delområden där Mittuniversitetet har en aktiv roll i ett av delprojekten. Det har som mål att skapa en varaktig struktur som gör det möjligt för svenska lärosäten att på ett korrekt, rättssäkert och transparant sätt validera reell kompetens. Detta förväntas på längre sikt öka möjligheterna för tillträde till högre utbildning genom att vi och övriga lärosäten genom strukturerad bedömning av reell kompetens tar tillvara på de kunskaper sökanden redan har och därmed bidrar till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Nationella huvudprojektets delområden:

  • Delprojekt 1. Är uppdelat i två kluster. 1:1 Information om validering av reell kompetens på nationell nivå. UHR tillsammans med deltagande lärosäten ansvarar för att ta fram information för personer som kan tänkas vara intresserade av att få sin reella kompetens bedöm. Vilket sedan ska kunna använda vid alla lärosäten. 1:2 En ny anpassad version av systemet VALDA (Validering- digitalt ansöknings- och administrationssystem) ses över för eventuell implementering 2019.
  • Delprojekt 2. Inriktning mot organisation, struktur och roller för en rättssäker hantering. Detta är det delprojekt där Mittuniversitetet har en aktiv roll på nationell nivå och därmed lägger ett större fokus i det lokala projektet.
  • Delprojekt 3. Arbetar för samverkan mellan lärosäten. Delprojektet ska samla in och rekommendera förslag på ”best practice” som fungerar vid olika typer av utbildningar.
  • Delprojekt 4. Här har UHR fullt ansvar. Fokus ligger på validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas.

 

Begrepp och definitioner

Vad är reell kompetens?

UHR:s definition av reell kompetens är den samlade faktiska kompetensen som en person har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats och oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. 

Det finns tre viktiga kategorier av lärande som samtliga ska räknas in i en individs reella kompetens:

  • Formellt lärande – vilket avser organiserad utbildning vilket sker inom det offentliga utbildningsväsendet.
  • Icke-formellt lärande – vilket avser den typ av organiserade utbildning som sker vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet t.es. arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning.
  • Informellt lärande – ett ofta oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat vilket ofta sker på arbetsplatsen, i hemmet eller på fritiden etc.

En presumtiv student har rätt att få sin reella kompetens prövad både avseende sin grundläggande och särskilda behörighet. Ett lärosäte kan inte nöja sig med att bedöma exempelvis utbildning för sig och praktisk erfarenhet för sig utan måste, om så behövs, göra en samlad bedömning, i form av en validering, av den reella kompetensen för att pröva om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. För en aktiv student finns rätten att pröva sin reella kompetens för tillgodoräknande. Bedömning ska göras mot samtliga utbildningar och nivåer inom utbildning, även på forskningsnivå.

Vad innebär validering

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Resultatet av en validering blir således ett erkännande av en individs samlade kompetens och kunskaper. 

Projektgrupp

I projektgruppen för Mittuniversitetets delprojekt ingår

Förvaltningen:
Rickard Thornberg, STUA 
Eva-Lena Winter, STUA/Examen
Linda Rasmusson, SUSS/Studievägledning.

Fakulteten NMT:
Karl Pettersson, IST
Sam Lodin, MOD

Fakulteten HUV:
Åsa Nyberg, UTV
Lena Ivarsson, UTV

Samverkansavdelningen:
Ulrika Auno, FUS/RUN

Studentrepresentant:
Erik Falenius

Kontakt

Projektledare
Kerstin Larsson, STUA