”Supported Education” – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa

Spara favorit

Mål

Att erhålla kunskap om SEd (Supported Education) och inventera de behov som finns för studenter med psykisk ohälsa på Mittuniversitetet för att därefter kunna ta ställning till om SEd ska prövas i en pilotstudie.

Tidplan

September 2018 -- juni 2019

Tilldelade medel

346 tkr

Kontaktperson

Maria Warne (HLV)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Slutrapport publiceras här efter den 30 juni.