Projekt prioriterade av IT-beredningen

Spara favorit 13 mar mars 2019

IT-beredningen tar årligen fram och bereder en projektkatalog. På denna sida listas de projekt som prioriterats för innevarande år.

För mer information om se IT-beredningens sida.

Projekt prioriterade av IT-beredningen

Implementering av nytt ekonomisystem

Syfte

Implementering av det nya ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World) som Mittuniversitet har upphandlat. Det är en modern version av Agresso.

Tidplan

Implementeringen kommer huvudsakligen att ske under 2019 och kommer att genomföras i två steg:

 1. en uppgradering av nuvarande system till nytt gränssnitt i april 2019
 2. implementering av ny funktionalitet under det andra halvåret 2019 till och med det första kvartalet 2020.

Berör

I steg 1 kommer alla medarbetare som hanterar fakturor att beröras av förändringen. Information och utbildning i det nya gränssnittet kommer att ges löpande under införandeperioden.

Steg 2 innebär bland annat förändringar i utdata- och projekthantering och berör mer specifika användargrupper. Information och utbildning kommer att riktas till respektive användargrupp.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Thomas Nilsson, EKO. 

Mer information

Medarbetarinformation från 28 nov

ProjektplanLyssna

Webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram

Syfte

Ta fram förslag till strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram.

Uppdrag

Kartlägga behov i verksamheten (medarbetare) samt hos studenter för digitalt samarbete och lagring samt eventuellt andra behov som identifieras för att förbättra den digitala studie- och arbetsmiljön. Fokus ska ligga på det professionella behovet som finns inom verksamheten. Det i februari 2019 uppdaterade uppdraget för projektet omfattar sammanställning av genomförda behovsanalyser, förslag till strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram samt förslag till fortsatt arbete. Framtida förvaltning av Office365 ska beaktas i arbetet liksom hur framtida granskning ska fungera och vem som är ansvarig för den.

Tidplan

Behovsanalys genomförs och förslag till strategisk inriktning arbetas fram januari - april 2019.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS.

Mer information

Sen den första versionen av projektplanen skrevs har förutsättningarna för projektet ändrats. Arbetet med behovsanalysen för ny kommunikationslösning har genomförts och i den har framkommit att O365 är en viktig och nödvändig komponent för framtidens kommunikationslösning och därför har projektplanen skrivits om. 

Projektplan finns i diariet med dnr 2018/2357

Förstudie ny kommunikationslösning (telefoni)

Syfte

Kartlägga behov av framtida kommunikationslösning (telefoni) som underlag till kommande upphandling/avrop.

Tidplan

Genomförs januari - mars 2019.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS.

Mer information

Projektplan finns i diariet med dnr 2018/2491

Statusrapport 12 feb 2019Lyssna

Multifaktorinloggning - SWAMID AL2

Syfte

Höja säkerhetsnivån vid inloggning från AL1 till AL2.

Bakgrund

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att lärosäten och andra medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns tillitsprofiler i SWAMID.
Tillitsprofilen SWAMID AL2 innebär tre saker:

 1. Utökning av SWAMID AL1.
 2. Ställer högre krav på att lärosätet vet vem personen är som innehar och använder kontot, detta kallas även för bekräftad användare.
 3. Lärosätet ansvarar för personinformationen till skillnad från i SWAMID AL1.

Berör

Både medarbetare och studenter

Tidplan

Arbetet inleds med en förstudie och omvärldsanalys under januari - mars 2019 för att kunna göra en helhetsbedömning av projektets storlek.

Kontakt

Ove Olander, INFRA

 

Koha - bibliotekssystem

Syfte

Införa ett nytt bibliotekssystem med användarvänliga och uppdaterade gränssnitt som är mindre personberoende i systemarbetet, innebär effektiva arbetsflöden för biblioteketets personal och som har en systemmiljö som är kompatibel och ”anpassningsbar” i förhållande till existerande och framtida tekniska miljöer.

Berör

 • Medarbetare på biblioteket
 • Studenter

Tidplan

2018-10-01 -- 2019-08-31

Kontaktperson

Torun Sundström

Studentportal

Syfte

Utveckling av studentportalen för att förbättra den digitala studiemiljön.

Mål

 • Enklare studieadministration för studenten.
 • Ökad tillgång till, och kunskap om, Mittuniversitetets utbud av service och tjänster (SUSS, FUS, nyheter och bibliotek)
 • Fler använder Mittuniversitetets digitala tjänster så att arbetsbelastningen minskar hos lärare, studieadministrativ personal samt servicecenter.
 • Användare ska nå hela plattformen från varje sida så att det blir färre klick för att navigera.
 • Effektivare vardag för studenterna så att de blir nöjdare och upplever högre kvalitet.
 • Lättare att nå information från andra plattformar (RSS).
 • Ökad genomströmning.
 • Driftsäkrare miljö

Berör

Huvudmålgrupp är studenterna och deras behov har identifierats i en behovsanalys.

Tidplan

Projektet är beroende av resultatet från behovsanalysen kring webbaserat kontorsstöd som ska vara klar i slutet av april

Kontaktperson

Bengt Nilsson, KOM

Moodle-gallring

Syfte 

Ta fram en förstudie som beaktar lagkrav och digitaliseringens möjligheter samt att utifrån den genomföra prioriterade insatser.

Mål

 • Följa gallringsbeslut
 • Efterleva kraven i dataskyddsförordningen
 • Underlätta överföring till e-arkivet

Tidplan

Är inte fastställd

Beställare

Ludde Edgren, FUS

  

Utlämning av skannade originaltentor

Syfte

Att förenkla utlämning av originaltentor till studenter.

Berör

Studenter, arkivet och fakultetsadministratörer samt studentkårerna påverkas. Det kommer att underlätta arbetet för fakultetsadministratörer och det påverkar studenterna så att det blir enklare att få en originaltenta.

Tidplan

2019-01-01 -- 2019-01-31

Kontaktperson

Kent Sjöberg, SUSS

50
8