Utveckla arbetet med reell kompetens

Spara favorit

Bakgrund

Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid tillträde till utbildning samt för tillgodoräknande under utbildningstiden. Regeringen har i sitt regleringsbrev för 2016 gett högskolor och universitet ett gemensamt uppdrag att under 2016–2018 utveckla arbetet med validering av reell kompetens. Huvudprojektet, som leds av UHR, är uppdelat i olika delområden där Mittuniversitetet har en aktiv roll i ett av delprojekten. Det har som mål att skapa en varaktig struktur som gör det möjligt för svenska lärosäten att på ett korrekt, rättssäkert och transparant sätt validera reell kompetens. Detta förväntas på längre sikt öka möjligheterna för tillträde till högre utbildning genom att vi och övriga lärosäten genom strukturerad bedömning av reell kompetens tar tillvara på de kunskaper sökanden redan har och därmed bidrar till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med det nationella projektet är att skapa en varaktig struktur för lärosäten i arbetet med att bedöma reell kompetens. Men även att se över möjligheter för samarbete mellan lärosäten i detta arbete.

Berör

Många anställda inom både förvaltning och akademi berörs av den struktur som huvudprojektet arbetar fram. De som berörs mest är medarbetare inom studievägledning, antagning, examensenhet, valideringshandläggare ute i akademien samt ämnesföreträdare och lärare med specialistkunskaper inom sitt ämne.  

Ansvar och kontakt

Projektledare är Kerstin Larsson, ANTA

Utbildningsinsatser

Avsikten är att samtliga som berörs av detta i sitt arbete ska få det stöd och den utbildning som behövs för att möjliggöra fortsatt arbete utifrån den struktur och de riktlinjer som huvudprojektet arbetar fram.

Lansering

Projektet pågår under perioden 2017-09-01 – 2018-12-31, implementering av nytt arbetssätt kommer att fortsätta under våren 2019.

Mer information

Utveckling, information och resultat avseende projektet publiceras på projektets egen sida här i medarbetarportalen.