1. Strategi

Spara favorit
  • En strategi anger mål och verksamhetsinriktning för en period om 3-5 år. 
  • En strategi är universitetsövergripande och rör områden som forskning, utbildning, samverkansuppgift och verksamhetens förutsättningar.
  • En strategi ska kompletteras med planer för implementering, vilka konkretiserar inriktning i strategidokumentet.
  • Strategidokumentet upphör att gälla efter det den period som beslutet omfattar.

Exempel: Utbildningsstrategi för perioden 2010 – 2017. Strategin anger universitetets målsättningar och ambitioner för olika studentgrupper, utbildningsformer och utbildningsområden, målsättning och ambitioner för långsiktig positionering och konkurrenskraft m. m. Arbetet delas in i tre faser med angiven organisation och tidsplan. 

 

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...