2. Policy

Spara favorit
  • En policy ska ange allmänna mål som ska eftersträvas och/eller värden som ska beaktas.
  • En policy gäller tills vidare varför äldre policies upphör att gälla när de blir inaktuella.
  • En policy ska fortlöpande följas upp och senast efter 5 år utvärderas.
  • En policy kan vid behov kompletteras med plan, regler som styr tillämpning av policyn samt handläggningsordning.

Exempel: Arbetsmiljöpolicy
Beskriver syfte och mål med arbetsmiljöarbetet, samt tillämpningen för att uppnå dessa. Policyn ger en övergripande beskrivning av det arbetsmiljöansvar som åligger Mittuniversitetet som arbetsgivare, samtliga medarbetare och studenter samt skyddsombud och studentskyddsombud.  

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...