Exempel NMT

Spara favorit 16 nov november 2018

Regler forskarutbildning

Kravspecifikation för kursplaner på forskarnivå samt svensk och engelsk mall

Kursplaner ska upprättas för kurser på forskarnivå. Kursplanen är ett juridiskt dokument som deklarerar innehållet i en kurs och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten. Kursplanen visar universitetets intentioner med kursen, d v s vilka kunskaper och färdigheter studenten kan förvänta sig att förvärva och vad som krävs av studenten.

Word-mallar

Inrättande, uppföljning, avveckling av ämnen på forskarnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultetsnämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier att inom sitt ansvarsområde fastställa ämnen i vilka utbildning på forskarnivå får anordna

Inrättande, uppföljning, avveckling av ämnen på forskarnivåLyssna

Inrättande av kurs på forskarutbildningsnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Rådet för utbildning på forskarnivå beslutar om inrättande av kurs på forskarnivå utifrån inlämnat förslag. Förslaget utarbetas av ämneskollegiet enligt mall och ska ha  godkänts av ämnesföreträdaren.

Regel för inrättande av kurs på forskarutbildningsnivå – fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Handläggningsordningar forskarutbildning

Riktlinjer för ämnen på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultets- nämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för humanvetenskap att inom sitt ansvarsområde fastställa ämnen i vilka utbildning på forskarnivå får anordnas. Till denna uppgift hör att både inrätta, följa upp och avveckla ämnen efter fastställda kriterier, samt att uppmuntra ämnen på avancerad nivå till att utveckla sådan utbildning när förutsättningar för detta finns.

Riktlinjer för ämnen på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Regler för beslut som rör forskarutbildningen vid Fakulteten för humanvetenskap

2014-01-01 trädde en ny arbetsordning i kraft vid fakulteten för humanvetenskap. För beslut som innan detta datum låg på Rådet för utbildning på forskarnivå men efter detta datum delegerats till forskarkollegierna har rådet arbetat efter antal principer. Dessa kommer även fortsättningsvis gälla i rådets arbete med kvalitetssäkring och uppföljning. Principerna har här samlats för att kunna beslutas och delges ämnena som regler.
Reviderad av Rådet för utbildning på forskarnivå 2014-10-0203, 2015-12-16.

Regler för beslut som rör forskarutbildningen vid Fakulteten för humanvetenskapLyssna

Handläggningsordningar antagning

Antagningsordning utbildning på forskarnivå

Krav för antagning till utbildning på forskarnivå

AntagningsordningLyssna

Se även: Handläggningsordning för doktorandanställning

Handläggningsordningar utbilda och handleda

Regler för individuell studieplan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsrådet ansvarar för fastställandet av den individuella studieplanen och för uppföljningen av de i planen gjorda åtagandena. Avdelningen har ansvaret för att universitetets åtaganden i den individuella studieplanen fullgörs.

Regler för individuell studieplan – fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Regler för mentorer vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden ska för varje doktorand utse en mentor som är en handledarutbildad forskare utanför den  forskargrupp doktoranden ingår i. Förslag på mentor lämnas av handledare i samband med ansökan om antagning av doktorand.

Regler för mentorer vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Handläggningsordning för indragning av resurser för doktorander

Beslut kan tas av rektor av indragning av handledning och andra resurser för doktorander.

Handläggningsordning för indragning av resurser för doktoranderLyssna

Handläggningsordningar Disputation och licentiatseminarium

Regel för förhandsgranskning av avhandling vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

För att säkerställa att Mittuniversitetets kvalitetsmål uppnås ska avhandlingen granskas löpande under avhandlingsarbetets gång. Detta ansvar vilar i första hand på berörda handledare. Avdelningen ansvarar för att en förhandsgranskning av manus sker innan avhandlingen trycks.

Regel för förhandsgranskning av avhandling vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Regler om jäv för opponent, granskare och betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

För att säkerställa en tillfredsställande kvalitet i examinationen av doktorander vid fakulteten har lokala regler utarbetats. De lokala reglerna ska fungera som ett stöd för avdelningarna när opponent, granskare och betygsnämndsledamot ska förslås vid examinationen av doktorand. Granskning av jäv för opponent, granskare och betygsnämnd sker innan anmälan om disputation/lic godkänns.

Regler om jäv för opponent, granskare och betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Regler för disputationsakten och kompetenskrav på opponent, ordförande samt betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Högskoleförordningen säger att det  för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Vid betygs- sättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Lokala regler finns.

Regler för disputationsakten och kompetenskrav på opponent, ordförande samt betygsnämnd, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Regler för licentiatseminarium och fakultetsgranskare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

För licentiatexamen krävs en godkänd licentiatavhandling. Avhandlingen ska ha försvarats muntligt vid ett licentiatseminarium. Vid seminariet ska finnas en av fakulteten utsedd granskare.

Regler för licentiatseminarium och kompetenskrav för examinator vid licentiatseminarium NMTLyssna

Tidplan för disputation vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Tidsplan och processen vid disputation.

Tidplan för disputation vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Tidplan för licentiatseminarium vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Tidplan och process vid licentiatseminarium.

Tidplan för licentiatseminarium vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna

Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Högskoleförordningen föreskriver att doktoranden skall försvara sin avhandling vid en offentlig disputation. De formella kraven innebär bland annat att respondenten, fakultetsopponenten, ordföranden för disputationen och samtliga ledamöter i betygsnämnden måste vara närvarande under hela disputationen.

Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid licentiatseminarium vid fakulteten för humanvetenskap

En licentiatuppsats / -avhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller god- känd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i och försvaret av uppsatsen / avhandlingen. Betyg för licentiatuppsats / -avhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje uppsats / avhandling.

Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid licentiatseminarium vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Riktlinjer avseende disputationskostnader, HUV

Riktlinjer avseende disputationskostnader, HUVLyssna

Distributionslista för doktorsavhandling vid fakulteten för humanvetenskap

Distributionslista för doktorsavhandling vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Tidsplan inför disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Tidsplan inför disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Tidsplan inför licentiatexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Tidsplan inför licentiatexamen vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Regler för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid disputation vid fakulteten för humanvetenskap

En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i och försvaret av avhandlingen. Betyg för doktorsavhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling.

Regler för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid disputation vid fakulteten för humanvetenskap.Lyssna

120
22