Studieadministration

Spara favorit 2 maj maj 2019

Policy

Mål och riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Mittuniversitetet

Inom universitetet finns två former av studie- och karriärvägledning dels central fördelade på de tre campusorterna, dels på institutionsnivå. Detta dokumentet klargör den centrala studie- och karriärvägledningens ansvarsområden och organisation.

Mål och riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid MittuniversitetetLyssna

Regler

Ladokordning – Studieredovisning i Ladok

Ladok (Lokalt ADB-baserat dokumentationssystem) är högskolans datorbaserade studiedokumentationssystem för studerande i den grundläggande utbildningen. För varje student dokumenteras uppgifter såsom personnummer, namn, adress, grundläggande behörighet, registrering på kurs, betyg på prov och kurs, eventuell antagning till program, uppehåll/avbrott på program, tillgodoräknanden samt examen.

Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall dokumenteras finns i Förordning om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).
Uppgifterna i Ladok måste vara korrekta då dessa utgör underlag för Mittuniversitetet resultatredovisning och redovisning till departement, SCB m fl.

Studieredovisning i LadokLyssna

Tentamensregler vid Mittuniversitetet, salstentamen

Detta regelverk styr tentamen i Mittuniversitetets skrivsalar, dnr MIUN 2015/1232

Regler för tentamenLyssna 

Kodad salstentamen

Beslut kodad tentamen FORV 2004/128Lyssna

Regler för salstentamen på annan ort (STAO)

Dessa regler hanterar salstentamen på annan ort och träder i kraft HT 2016.

Regler för salstentamen på annan ort (STAO)Lyssna

Utbytesstudier

Regler för när en student som är registrerad på Mittuniversitetet förlägger en del av sina studier vid ett utländskt universitet.

UtbytesstudierLyssna

Regler för betalning och återbetalning av studieavgifter

Regler för betalning och återbetalning av studieavgifter av den som inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Skyldigheten att betala studieavgift avser program och kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Regler för betalning och återbetalning av studieavgifterLyssna

Regler för inofficiella dokument

Mittuniversitetet skapar både officiella och inofficiella dokument i form av bevis, intyg och diplom för genomgången utbildning, anställning och arbetsinsatser, stipendie- och prisutdelning. Detta styrdokument definierar officiella dokument och anger reglerna för utdelning av inofficiella dokument.

Regler för inofficiella dokumentLyssna

Handläggningsordningar

Rutiner för den årliga schemaprocessen

Våra schemarutiner

Hantering gällande studieavgifter för utomeuropeiska studenter

Information om studieavgifter gällande sökanden som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Den ekonomiska modell som ligger till grund för beräkning av alla program och kurser vid Mittuniversitetet.
Studieavgifter – ekonomisk modellLyssna

Interna rutiner från budgetering till betalning avseende studieavgifter
Studieavgifter – ekonomiskt flödeLyssna

Interna regler och rutiner avseende återbetalning av studieavgifter
ÅterbetalningLyssna

Villkor avseende betalning av studieavgifter
BetalningsvillkorLyssna

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplanen klargör vilket ansvar och skyldigheter olika funktioner har när det gäller stöd till studenter med funktionshinder.

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder vid MittuniversitetetLyssna

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder mot studenter under vissa förhållanden.

För ytterligare information om disciplinärenden: https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/juridisk-radgivning/disciplinarenden/

Kontaktperson: Erika Tegström, ULS

 

Hantering av antagna till utbildning på falska meriter

Det inträffar att personer antas till högskole­utbildning på falska meriter. Åtgärder och påföljder vid en dylik upptäckt varierar beroende av var i antagningsprocessen eller studierna personen befinner sig. Ärendegång och olika scenarier beskrivs i detta dokument.

100
12