Anställa personal

Spara favorit 11 nov november 2019

Regler och handläggningsordningar som gäller vid anställning av personal.

Regler

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning MIUN 2018/2439Lyssna

Översatt version: Appointments procedure for teachers at Mid Sweden UniversityLyssna

Enligt Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 §  ska ett universitets styrelse fastställa en anställningsordning med de regler för anställning av lärare som universitetet tillämpar. Frågor har uppkommit avseende skyldigheten att ledigkungöra kortare visstidsanställningar. Föreliggande dokument är avsett att vara ett stöd för att avgöra i vilka fall undantag från utlysningsskyldigheten får göras.
   
Särskilda skäl vid anställningar MIUN 2017/2000Lyssna

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktorLyssna

Förhandling om anställning som postdoktorLyssna

Handläggningsordningar – centralt

Rekrytera personal ifrån utlandet

Detta är en generell information vid rekrytering av personal ifrån utlandet, för att få detaljerad information i respektive ärende rekommenderas att kontakta respektive myndighet. När en person från utlandet ska arbeta i Sverige är det viktigt att tänka på följande punkter.

Rekrytera personal ifrån utlandetLyssna

Handläggningsordning professorsanställning

Handläggningsordning vid anställning av professor

Handläggningsordning professorsanställningLyssna

Handläggningsordning lektorsanställning

Handläggningsordning vid anställning av lektor

Handläggningsordning lektorsanställningLyssna

Handläggningsordning bitr lektor – foass

Handläggningsordning vid anställning av biträdande lektorer samt forskarassistenter

Handläggningsordning bitr lektor - foassLyssna

Handläggningsordning adjunktsanställning

Handläggningsordning vid anställning av adjunkter

Handläggningsordning adjunktsanställningLyssna

Handläggningsordning för doktorandanställningar

Detta styrdokument beskriver processen från inrättande av anställning, annonsering, avbrytande, urval antagning samt anställning.

Handläggningsordning för doktorandanställningarLyssna

Se även: antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning TA personal

handläggningsordning vid anställning av teknisk och administrativ personal

Handläggningsordning TA personalLyssna

Handläggningsordningar – fakulteter

Kvalitetskriterier för professorsanställning (Qualifications criteria for the appointment of professors), NMT

Professorsanställning vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier 

Kvalitetskriterier för professorsanställning, NMTLyssna

Qualifications criteria for the appointment of professors in the Faculty of Science, Technology and MediaLyssna

Kvalitetskriterier för antagning till docent (Qualifications criteria for the appointment of associate professors), NMT

Krav för antagning till docent inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier

Kvalitetskriterier för antagning till docent, NMTLyssna

Riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons, HUV

Anställningsprofilen ligger till grund för fakultetens rekommendation om att inleda ett anställningsförfarande. Kungörelsen innehåller alla uppgifter om anställningen och handläggs av fakultetens kansli. Annons om anställningen för publicering i tidsskrift eller liknande faller på HR-avdelningen.

HUV fakultetens riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annonsLyssna

Regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent, HUV

Kompletterande regler och anvisningar till universitetets anställningsordning inom anställningsrådets ansvarsområde:

  • Behörighet 
  • Instruktioner till sökande
  • Mall för pedagogisk meritportfölj
  • Instruktioner till sakkunniga
  • Beredning av anställningsärenden

HUV:s regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docentLyssna

Kvalitetskriterier anställning universitetslektor (Qualifications criteria for the appointment of senior lecturers), NMT

Krav för anställning som universitetslektor inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier

Kvalitetskriterier anställning universitetslektor NMT
Lyssna

Kvalitetskriterier anställning biträdande lektor (Qualifications criteria for the appointment of assistant senior lecturers), NMT

Kvalitetskriterier anställning biträdande lektor NMT

Kvalitetskriterier anställning biträdande lektor NMTLyssna

99
15