Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten humanvetenskap

Spara favorit

Utbildning vid fakulteten för humanvetenskap ska vara ett attraktivt val för olika grupper av studenter, där innehållet i studentens lärande och personliga kunskapsutveckling står i centrum. Sammansättningen av utbildningsutbudet ska möjliggöra för friare studiegångar, ha en stabil bas av utbildningsprogram och professionsutbildningar samt utgöras av en variation av undervisningsformer. Fakulteten ska tillse att utbildningarnas volym, kvalitet, stabilitet, progression och ekonomi säkerställs.

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten humanvetenskapLyssna