Regler för beslut som rör forskarutbildningen vid Fakulteten för humanvetenskap

Spara favorit

2014-01-01 trädde en ny arbetsordning i kraft vid fakulteten för humanvetenskap. För beslut som innan detta datum låg på Rådet för utbildning på forskarnivå men efter detta datum delegerats till forskarkollegierna har rådet arbetat efter antal principer. Dessa kommer även fortsättningsvis gälla i rådets arbete med kvalitetssäkring och uppföljning. Principerna har här samlats för att kunna beslutas och delges ämnena som regler.
Reviderad av Rådet för utbildning på forskarnivå 2014-10-0203, 2015-12-16.

Regler för beslut som rör forskarutbildningen vid Fakulteten för humanvetenskapLyssna