Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegrering

Spara favorit

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegreringLyssna