Arbetsordning för HUV

Spara favorit

Arbetsordningen klargör hur fakultetens verksamhet ska styras och följas upp samt anger vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom fakulteten har.  Arbetsordningen beskriver tillsammans med fakultetens besluts- och delegationsordning hur fakulteten är organiserad och hur beslut fattas. Utöver vad som framgår av Mittuniversitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar reglerar denna arbetsordning samt fakultetens besluts- och delegationsordning fakultetens organisation och arbetssätt. 

Kontaktperson: Karin Olsson, HUV-kansliet
DNR: MIUN 2019/658
Giltighetstid: 2019-06-04 - tillsvidare